Αυτή είναι η έκδοση 1.6 των winmasters.gr Όρων και Προϋποθέσεων, όπως ανανεώθηκαν στις 21/07/2020.

1. Γενική Εισαγωγή και Ορισμοί

1.1 Η winmasters.gr, λειτουργεί υπό την Rebels Gaming Limited,εταιρείας που καταχωρήθηκε στη Μάλτα, έχει την καταστατική της έδρα στο 177A St. Moritz, Tower Road, Sliema SLM 1603, Malta, με αριθμό καταχώρησης της εταιρείας C-51793 και ελέγχεται από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (ΜGA) ,εξουσιοδοτημένη να προσφέρει τα παιχνίδια που έχουν εγκριθεί υπό την άδεια MGA/B2C/172/2009 με ημερομηνία έκδοσης 01/08/2018.

Ο λειτουργικός ιστότοπος είναι www.winmasters.gr. Οποιαδήποτε αναφορά σε “η Εταιρεία” ή “winmasters.gr” ή “Εμεις” εννοείται στην ιστοσελίδα της winmasters.gr και την Rebels Gaming Limited.

1.2 « winmasters.gr T & Cs » είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αποτελούν και διέπουν τη συμβατική σχέση, όπως αναφέρονται στο παρόν, και τα οποία μέρη, όπως αναφέρονται στο παρόν, συμφωνούν επ’ αυτών. Οι winmasters.gr Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι σε αρκετές, τοπικές, γλώσσες για ενημερωτικούς σκοπούς καθώς και για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτούς από την πλευρά των παικτών. Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ενός Πελάτη και της Εταιρείας, ή σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης και των μη Αγγλικών εκδόσεων, θα υπερισχύει μόνο η Αγγλική έκδοση. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί όροι που σχετίζονται με κανονισμούς που εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές τυχερών παιχνιδιών, τότε υπερέχουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που έχουν εκδοθεί στην Αγγλική γλώσσα.

1.3 Ένας “Πελάτης” είναι ένας ιδιώτης που σχετίζεται συμβατικά με τη winmasters.gr προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και ο οποίος έχει προσωπικά εγγραφεί στη winmasters.gr και διαθέτει ένα winmasters.gr Λογαριασμό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναγράφονται αναλυτικά στη διάταξη 2 παρακάτω. Οποιαδήποτε αναφορά σε “Εσείς”, ή “Παίκτης” ή “Χρήστης” ή “Πελάτης”, νοείται ο “Πελάτης” όπως περιγράφεται ανωτέρω.

1.4 Ένας “winmasters.gr Λογαριασμός” είναι ένας λογαριασμός που τον κατέχει ένας Πελάτης, για συναλλαγές καλή τη πίστη, με αυστηρό στόχο να καθοριστεί μία κανονική εμπορική σχέση με τη winmasters.gr και με αυστηρό σκοπό τη διεξαγωγή στοιχημάτων, παιχνιδιών και άλλων συναλλαγών τυχερών παιγνίων.

1.5 Η “Σύμβαση” είναι μία συμβατική σχέση μεταξύ winmasters.gr και Πελάτη και θα πρέπει να αποτελείται και να διέπεται από τους winmasters.gr Ο&Π, δηλαδή “τους Όρους και τις Προϋποθέσεις”. Οποιαδήποτε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εγγραφή στην ιστοσελίδα και όλα τα πονταρίσματα που γίνονται δεκτά από τη winmasters.gr υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους παίκτες και ο παίκτης πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου την αποδοχή αυτών (των Όρων και Προϋποθέσεων), πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Οποιαδήποτε αναφορά σε “T&Cs” νοούνται οι “Όροι και Προϋποθέσεις” του παρόντος εγγράφου.

1.6 Οι “Κυβερνητικές Αρχές” είναι οι αρχές της Μάλτας

1.7 Ο “Εφαρμοστέος Νόμος” είναι ο νόμος της Μάλτας

1.8 Ο “Τόπος Σύμβασης” είναι η Μάλτα.

1.9 Η “Ιστοσελίδα” είναι η πύλη προς το διαδίκτυο, προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.winmasters.gr , όπου δημοσιεύονται όλες οι τρέχουσες και σχετικές με τη λειτουργία της winmasters.gr πληροφορίες.

1.10 Η “Κάρτα” αναφέρεται σε όλους τους τύπους κάρτας που λειτουργούν για “πληρωμή”, “επιβάρυνση”, “χρέωση”, “πίστωση”, “εικονικής συναλλαγής/(virtual)” και/ή παρόμοια χρήση.

1.11 Ο “Διαμεσολαβητής Πληρωμών” είναι κάποιος μεσάζοντας που ενεργεί ως πράκτορας πληρωμών.

1.12 Το “Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα” είναι μία τράπεζα και/ή άλλος οργανισμός που διέπεται από μία τοπική εφαρμογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή άλλο παρόμοιο.

1.13 Ως “Εφαρμογή του Πελάτη” νοείται η εφαρμογή πλοήγησης που ανοίγει από τον Πελάτη προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.

1.14 Οι “Υπηρεσίες” είναι οι προσφορές τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων που παρέχονται από την winmasters.gr στον Πελάτη διαμέσου της Ιστοσελίδας.

1.15 “Ανωτέρα Βία” αναφέρεται σε οποιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου ενός ατόμου που οδηγεί σε καθυστέρηση ή αθέτηση της εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του επηρεαζόμενου μέλους και θα, για τους σκοπούς των “winmasters.gr T&Cs”, περιλαμβάνει Θεομηνίες, Κυβερνητικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε απαραίτητης άδειας όπου αυτή η άρνηση ή ακύρωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του θιγόμενου μέρους), πολέμους, εξεγέρσεις και/ή οποιασδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου του μέρους του οποίου επηρεάζεται η απόδοση.

1.16 Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες καθώς επίσης και εικόνες, γραφικά, κείμενα, ιδέες ή μεθοδολογίες (συνοπτικά τα “Πνευματικά Περιουσιακά Στοιχεία”) που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή του Πελάτη και των υλικών που περιέχονται εκεί είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της winmasters.gr και/ή των προμηθευτών ή των εταίρων της winmasters.gr. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκμεταλλευθεί ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Πνευματικό Περιουσιακό Στοιχείο για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από ότι επιτρέπεται από το νόμο.

1.17 Αυτοί οι Όροι &Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΑΠΟΔΟΧΗ", ενέργεια με την οποία δηλώνετε ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις και τους αποδέχεστε. Με τη χρήση οποιουδήποτε σημείου της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις.

1.18 Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις προσεκτικά στο σύνολό τους πριν κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΑΠΟΔΟΧΗ". Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων &Προϋποθέσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να προχωρήσετε στη χρήση των Ιστοσελίδων.

1.19 Οι κανόνες και οι επεξηγήσεις για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων στοιχημάτων σε διάφορους αγώνες που παρέχονται χωριστά στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται ως αναφορά σε αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις.

1.20 Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της winmasters.gr είναι διαθέσιμη μόνο για Έλληνες κάτοικους/υπήκοους.

2. Κανόνες Λογαριασμού

2.1 Ένα άτομο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στο έντυπο της αίτησής του/της είναι αληθής και σωστή και είναι ο νόμιμος δικαιούχος των χρημάτων που έχει ανά πάσα στιγμή καταθέσει στον winmasters.gr λογαριασμό.

Για να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε από τα Παίγνια της εταιρείας με αληθινά χρήματα, ο Πελάτης πρέπει να εγγραφεί και ανοίξει έναν winmasters.gr λογαριασμό και να παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι υποχρεωτικά:

α) Όνομα και Επώνυμο

β) Ταυτότητα

γ) Υπηκοότητα/ Εθνικότητα

δ) Ημερομηνία και τόπος γέννησης

ε) Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

στ) Ένα προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για μεταφορά χρημάτων ή / και της απόδειξης της μεθόδου πληρωμής

ζ) Αριθμός τηλεφώνου

Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι πραγματικά και επαληθεύσιμα. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διαβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς, πλήρεις και σωστές και δηλώνετε και εγγυάστε στην Εταιρεία ότι είναι αληθείς, πλήρεις και σωστές. Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας χρήστης παρείχε ψευδείς πληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στην εγγραφή αυτού του ατόμου και εάν αυτό το άτομο έχει ήδη εγγραφεί, η Εταιρεία θα ακυρώσει άμεσα την εγγραφή του ατόμου ως παίκτη με την Εταιρεία. Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας χρήστης έχει δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η Εταιρεία θα κλείσει άμεσα τους λογαριασμούς.

Σημαντική σημείωση: Το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη (username), η ημερομηνία γέννησης και το νόμισμα συναλλαγών δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Η winmasters.gr ξεκινάει το πρώτο βήμα της διαδικασίας επαλήθευσης λογαριασμού κατά τη διάρκεια της εγγραφής όταν διενεργείται η ταυτοποίηση του πελάτη με τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται στη σελίδα εγγραφής. Σε αυτό το στάδιο η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν πολλαπλοί λογαριασμοί στο σύστημα.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την εγγραφή, ο χρήστης υποχρεούται να παραχωρήσει τα ακόλουθα έγγραφα ως μέρος της διαδικασίας επαλήθευσης/ταυτοποίησης λογαριασμού (Customer Due Diligence process - CDD):

• Ταυτότητα του Πελάτη για την επαλήθευση της ηλικίας (παίκτες κάτω των είκοσι ένα (21) ετών δεν γίνονται δεκτοί)

• Τόπο κατοικίας του Πελάτη (λογαριασμός κοινής ωφελείας όπου αποδεικνύεται/φαίνεται η ταύτιση του ονόματος με την διεύθυνση κατοικίας)

• Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη (δεν μπορεί να είναι ίδια με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιουδήποτε υφιστάμενου πελάτη)

• Έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου να δύναται να γίνει χρήση, για την διαδικασία ταυτοποίησης

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραχωρήσει τα παραπάνω έγγραφα εντός τριάντα (30) ημερών από την εγγραφή του στην winmasters.gr, τότε γίνεται αυτόματη φραγή του λογαριασμού του.

Επιπροσθέτως εντός τριάντα (30) ημερών από την πρώτη κατάθεση, ο χρήστης υποχρεούται να παραχωρήσει τα ακόλουθα έγγραφα:

• Απόδειξη ότι ο Πελάτης ότι έχει την κυριότητα της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση χρηματικών ποσών στη winmasters.gr (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης της).

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, τηλεφωνικό αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των προσωπικών δεδομένων του, αυτός/αυτή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν τα νέα στοιχεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν Στοιχηματικό Λογαριασμό εάν αποδειχθούν ψευδείς ή παραπλανητικές οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των μηχανισμών επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία.

Εφόσον ο Πελάτης φτάσει τα παρακάτω όρια:

•€2000 σε συνολικές καταθέσεις σε κυλιόμενο διάστημα έξι (6) μηνών χρησιμοποιόντας πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφολια

•€1000 σε συνολικές καταθέσεις σε κυλιόμενο διάστημα έξι (6) μηνών χρησιμοποιόντας προπληρωμένα κουπόνια

Θα χρειαστεί να προβεί σε διαδικασία επαυξημένης πιστοποίησης (Enhanced Due Diligence procedure-EDD), προσκομίζοντας στην Εταιρία με ένα από τα παρακάτω έγγραφα, εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση του:

•Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης εισοδήματος

•Απόδειξη μισθοδοσίας ή εσόδων εταιρίας (Πιστοποιημένη απόδειξη μισθοδοσίας / πιστοποιημένη επιστολή εργοδότη / πιστοποιημένα στοιχεία εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους)

•Αντίγραφα μετοχών / επενδύσεων

•Αποδεικτικά πώλησης ιδιοκτησίας

•Αποδεικτικά κληρονομιάς

•Αποδεικτικά πώλησης εταιρίας

•Αποδεικτικά εταιρικών μερισμάτων

Στους Πελάτες δίνεται περιθώριο τριάντα (30) ημερών να βοηθήσουν στην ικανοποιητική ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης (CDD) ή επαυξημένης πιστοποίησης (EDD). Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, καμία ανάληψη δεν μπορεί να εγκριθεί. Αναλόγως του προφίλ κινδύνου ενός Πελάτη, επιπλέον περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν στον λογαριασμό του πελάτη κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, όπως:

•Περιορισμοί στη χρήση συγκεκριμένων ή όλων των μεθόδων κατάθεσης / ανάληψης, ή

•Περιορισμός χρήσης κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στην winmasters.gr για στοιχηματισμό

Με το πέρας της περιόδου τριάντα (30) ημερών της διαδικασίας πιστοποίησης (CDD) ή επαυξημένης πιστοποίησης (EDD), αν ο Πελάτης δεν έχει ολοκληρώσει τις ζητούμενες προϋποθέσεις, τότε θα θεωρείτε ότι ο Πελάτης έχει αποτύχει στην διαδικασία τακτοποίησης.

2.2 Ένας ιδιώτης που υποβάλλει αίτηση για έναν winmasters.gr Λογαριασμό αναγνωρίζει και αποδέχεται:

• Όλους τους ορισμούς και τις διατάξεις όπως αναφέρονται στην ενότητα “Όροι και Προϋποθέσεις” και/ή ενταύθα

• Τους “Όρους και Προϋποθέσεις” όπως δημοσιεύονται σήμερα στην ιστοσελίδα, καθώς και οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στο μέλλον

• Αυτός/Αυτή πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία του λογαριασμού επικαιροποιημένα

• Ότι ο Τόπος Σύμβασης είναι η Μάλτα, και

• Ότι η Σύμβαση διέπεται από:

- Τους “Όρους και Προϋποθέσεις” της winmasters.gr, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην Αγγλική γλώσσα,

- Τυχόν κανονιστικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται κατά διαστήματα από τις Κυβερνητικές Αρχές.

- Τον Εφαρμοστέο Νόμο του Τόπου της Σύμβασης.

• Η winmasters.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας και προέρχονται από δικαιοδοσίες όπου τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο περιορίζονται πλήρως ή μερικώς ή ακόμη θεωρούνται παράνομα.

• Η Εξυπηρέτηση Πελατών της winmasters.gr είναι διαθέσιμη σε πολλές τοπικές γλώσσες. Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας, θα υπερισχύει μόνο η αγγλική έκδοση.

2.3 Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, να:

 • Απορρίψει το άνοιγμα ενός winmasters.gr Λογαριασμού και/ή να κλείσει έναν υπάρχοντα winmasters.gr Λογαριασμό, χωρίς οποιαδήποτε απολύτως εξήγηση, αλλά θα τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη γίνει,

· Απορρίψει να δεχθεί ή να περιορίσει καταθέσεις χωρίς οποιαδήποτε απολύτως εξήγηση,

· Αναστείλει το λογαριασμό Πελάτη και/ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Πελάτη σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλες υπηρεσίες, οποτεδήποτε η winmasters.gr θεωρεί ότι υφίστανται θεμιτές ανησυχίες ότι ένας λογαριασμός είναι, έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πράξεις.

· Διατηρεί και διαχειριστεί κεφάλαια που ανήκουν σε Πελάτες, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μετρητών που σχετίζονται με αυτά τα κεφάλαια, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν Διαμεσολαβητή Πληρωμών στον οποίο έχει εμπιστευθεί να κρατήσει τα κεφάλαια στο όνομα και/ή προς όφελος του Πελάτη.

· Κυρώσει ποινικά και/ή να δημεύσει κεφάλαια διαθέσιμα στο Λογαριασμό του Πελάτη και/ή να αρνηθεί να τηρήσει ένα αίτημα, σε περίπτωση που, άμεσα ή έμμεσα, αυτό έχει παραβιάσει τους “Όρους και Προϋποθέσεις” και/ή έχουν πραγματοποιηθεί άλλες μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που συνδέονται με ένα στοιχηματικό γεγονός και/ή τη λειτουργία ενός winmasters.gr Λογαριασμού. Αυτό υπόκειται σε οποιοδήποτε προαναφερθέν γεγονός που συνδέεται με τον winmasters.gr Λογαριασμό και/ή τη σχετική αξίωση.

· Αναστείλει και/ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Πελάτη στις Υπηρεσίες, και/ή να κυρώσει ποινικά και/ή να δημεύσει διαθέσιμα κεφάλαια στον Λογαριασμού του/της Πελάτη/Πελάτισσας εάν βρεθεί ότι ο Πελάτης εξαπατά, ή εάν διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης έχει προσφύγει σε ή κάνει χρήση ενός συστήματος (συμπεριλαμβανομένων μηχανών, ρομπότ, υπολογιστών, λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος) σχεδιασμένο ή κατάλληλο να νικήσει την Εφαρμογή Πελάτη, και/ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προσφορά Υπηρεσιών.

· Κρατάει ή χρεώνει, τέλη ή έξοδα οποιασδήποτε μεθόδου Πληρωμής, από το λογαριασμό του Πελάτη, για όλες τις προηγούμενες καταθέσεις και αναλήψεις, επιπροσθέτως οποιωνδήποτε διαχειριστικών ή νόμιμων δαπανών τις οποίες προκάλεσε ο Πελάτης για οποιοδήποτε λόγο, οποτεδήποτε η winmasters.gr θεωρεί ότι υπάρχουν θεμιτές ανησυχίες ότι ένας Λογαριασμός είναι, έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πρακτικές.

· Σχετικά με τα προαναφερόμενα ζητήματα, σε περίπτωση πιθανής επιστροφής ποσού στον Πελάτη, το μέγιστο ποσό επιστροφής περιορίζεται στην τελευταία κατάθεση μείον τα τέλη κατάθεσης και ανάληψης.

· Να κλείσει τον λογαριασμό εφόσον υπάρχει βάσιμη υποψία ότι το διαχειρίζεται τρίτο άτομο, διαφορετικό από τον εγγεγραμμένο χρήστη.

· Να κλείσει τον λογαριασμό εφόσον ο φερόμενος ως κύριος του λογαριασμού δεν επιτύχει σε τυχόν τηλεφωνική επιβεβαίωση λογαριασμού του.

2.4 Η winmasters.gr δεν δέχεται πελάτες:

 • Κάτω των 21 ετών

· Εργαζόμενους ή οποίοι έχουν συνάψει οποιαδήποτε μορφή σύμβασης με νομικό πρόσωπο που είναι μέρος του ιδίου ομίλου με τη winmasters.gr, εννοώντας άλλα νομικά πρόσωπα που είναι, άμεσα ή έμμεσα, συνδεδεμένα με τηνwinmasters.gr ή οποιαδήποτε άλλη στοιχηματική εταιρεία, ή με τρίτα μέρη προμηθευτές της winmasters.gr.

· Επαγγελματίες παίκτες, συνδικάτα στοιχημάτων, traders, επαγγελματίες αθλητές και παίκτες που στοιχηματίζουν με μοναδικό σκοπό να επωφεληθούν των “εσωτερικών” πληροφοριών.

2.5 Η winmasters.gr εγγυάται και αντιπροσωπεύει, ανά πάσα στιγμή, να:

· Διαχειρίζεται κεφάλαια που ανήκουν σε Πελάτες με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο,

· Διαχειριστεί δεδομένα σχετικά με Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πράξεις περί προστασίας δεδομένων και/ή παρόμοιες πράξεις,

· Προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και να αρνηθεί να αποκαλύψει τέτοιου είδους δεδομένα εκτός και αν ο Ρυθμιστικός φορέας των Διοικητικών αρχών το αιτηθεί.

2.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να περιορίσει στοιχήματα και να τερματίσει και/ή να αλλάξει οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή τους αγώνες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

2.7 Ένας Λογαριασμός winmasters.gr ανοίγει, τηρείται και διακανονίζεται στο νόμισμα που συμφωνήθηκε μεταξύ της winmasters.gr και του Πελάτη. Όλα τα ποσά που εμφανίζονται σχετικά με στοιχήματα και κέρδη θα αναφέρονται με το σύμβολο του συμφωνημένου νομίσματος. Η winmasters.gr υπολογίζει και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μεταξύ των συμφωνηθέντων ποσών και των καταγεγραμμένων ποσών μπορεί να προκύψουν μικρές διαφορές εξαιτίας των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2.8 H winmasters.gr δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ένας λογαριασμός Πελάτη στη winmasters.gr δεν τοκίζεται. Ακόμη και αν ένας λογαριασμός ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο, ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιοδήποτε τόκο στο χρονικό διάστημα που θα αποδεσμευθούν τα κεφάλαιά του/της.

2.9 Ένας Πελάτης είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για τυχόν ζημίες προκλήθηκαν εξαιτίας ενεργειών απάτης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη και να ξεκινήσει νομική διαδικασία εναντίον του. Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες από την απάτη.

2.10 Μόνον ένας winmasters.gr Λογαριασμός τη φορά μπορεί να ανοιχθεί ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, IP διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που υποψιαστούμε ότι:

· Ένας Πελάτης ανοίγει πολλαπλούς λογαριασμούς (χρησιμοποιώντας ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίδια ή παρόμοια δυναμική IP διεύθυνση, υπολογιστές ή άλλες συσκευές), και/ή

· Ένας Πελάτης ενεργεί ως μέρος ενός συνδικάτου (χρησιμοποιώντας ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίδια ή παρόμοια δυναμική IP διεύθυνση, υπολογιστές ή άλλες συσκευές, ενέργειες με ίδια ή παρόμοια μοτίβα)

Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον σχετικό Λογαριασμό (τους σχετικούς Λογαριασμούς) που κατέχει ο Πελάτης ή το Συνδικάτο και να αναφέρει το περιστατικό (τα περιστατικά) στις αρμόδιες Αρχές. Μετά από εσωτερική έρευνα, η winmasters.gr έχει το δικαίωμα να ακυρώσει στοιχήματα, να κατάσχει κέρδη και να αφαιρέσει μπόνους από όλους τους σχετικούς λογαριασμούς. Η winmasters.gr επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ανακατανείμει όλα τα κεφάλαια από τους διάφορους, περιττούς, winmasters.gr Λογαριασμούς σε έναν μόνο winmasters.gr Λογαριασμό και να διαγράψει τον περιττό Λογαριασμό (τους υπόλοιπους περιττούς Λογαριασμούς). Οποιοδήποτε μπόνους έχει δοθεί στον περιττό Λογαριασμό (στους περιττούς Λογαριασμούς) δεν θα μεταφερθεί.

2.11 Απαγορεύεται στους Παίκτες να πωλήσουν, μεταφέρουν και/ή να αποκτήσουν winmasters.gr λογαριασμούς προς / από άλλους Παίκτες.

2.12 Απαγορεύεται στους Παίκτες η μεταφορά χρηματικών κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών των Παικτών.

2.13 Η winmasters.gr δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από το λογαριασμό ενός Πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας και όλα τα δεδομένα του Πελάτη να έχουν επαληθευθεί με επιτυχία.

2.14 Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με μία συναλλαγή σε συνδυασμό με ένανwinmasters.gr Λογαριασμό θα πρέπει να απευθυνθεί στη winmasters.gr εντός 6 μηνών μετά τη συναλλαγή, πληρωμή και/ή το διακανονισμό που έλαβε χώρα, ή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, διαφορετικά η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην εξετάσει την αίτηση.

2.15 Οποιαδήποτε νομική αξίωση ή διαφωνία προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση θα επιλύεται σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο που διέπει τον Τόπο της Σύμβασης.

2.16 Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να μοιρασθεί τις πληροφορίες σύνδεσής του/της με τυχόν τρίτους. Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που αφορούν το να θυμάται (ο browser) όνομα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή χρήση του λογαριασμού του/της. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες τού να επιτρέψει τέτοια δραστηριότητα, χωρίς να παρεκκλίνει από τη γενικότητα οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιέχεται στο παρόν, να απαλλάξει και να βεβαιώσει ότι η winmasters.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκλήθηκαν από αυτήν τη δραστηριότητα. Τυχόν ζημίες που οφείλονται σε αυτό δεν θα καλυφθούν από τη winmasters.gr και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι καθ’ οποιονδήποτε απολύτως τρόπο. Αναφορικά με αυτό, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δώσετε προσοχή στην Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

2.17 Ένας “Ανενεργός Λογαριασμός” είναι ένας winmasters.gr Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή σύνδεσης και/ή αποσύνδεσης για χρονική περίοδο 12 συνεχόμενων μηνών και ο οποίος διατηρεί χρήματα. Ένας “Αδρανής Λογαριασμός” είναι ένας winmasters.gr Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή σύνδεσης και/ή αποσύνδεσης για χρονική περίοδο 36 συνεχόμενων μηνών και ο οποίος διατηρεί χρήματα. Στην περίπτωση ενός “Ανενεργού Λογαριασμού” η winmasters.gr θα ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω email στη καταχωρημένη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από οποιαδήποτε τέλη βαρύνουν τον Πελάτη, πληροφορώντας τον/την ότι ένα τέλος Ανενεργού Λογαριασμού ίσως χρεωθεί στον λογαριασμό του/της και θα παρέχει στον Πελάτη την επιλογή της ανάληψης τυχόν εναπομεινάντων κεφαλαίων που τηρούνται στον λογαριασμό προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα εν λόγω τέλη. Εάν αυτή η ειδοποίηση δεν στεφθεί από επιτυχία, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει όλα τα δοθέντα μπόνους, επιπρόσθετα να χρεώσει τον Πελάτη με το μέγιστο ποσό των 5,00 Ευρώ για κάθε διαδοχικό μήνα από τότε ως ένα “διαχειριστικό τέλος”. Εάν δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στο λογαριασμό του Πελάτη, η winmasters.gr δεν θα συνεχίσει να χρεώνει το διαχειριστικό τέλος. Η winmasters.gr θα συνεχίσει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να έρθει σε επαφή μαζί σας, μόλις ο λογαριασμός σας καταστεί αδρανής και όλες οι εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί σας αποδειχθούν μάταιες, θα προχωρήσουμε στη μεταφορά των εναπομεινάντων κεφαλαίων στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (ΜGA). Μετά από αυτό ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και ο χρήστης δεν θα μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν.

O Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανάκτηση των κεφαλαίων του από τα τέλη Ανενεργού Λογαριασμού, εφόσον η ενεργοποίηση του λογαριασμού του πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την τελευταία χρέωση τελών από την winmasters.gr. Σε μια τέτοια εκδοχή, η winmasters.gr θα πληρώσει κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) μήνες τέλη Ανενεργού Λογαριασμού.

2.18 Μόνον οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον δημόσιο web server και μόνον τα HTTP/HTTPS πρωτόκολλα επιτρέπονται. Ένας χρήστης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στα παιχνίδια που προσφέρονται από την Εταιρεία, εκτός κι αν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και διατηρεί λογαριασμό στην Εταιρεία. Ο χρήστης χρειάζεται να εγγραφεί και να παράσχει τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες που αναγράφονται στη φόρμα εγγραφής. Ο λογαριασμός δεν θα είναι ενεργός πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2.19 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός δεν ενεργοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και ο χρήστης δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τον κωδικό ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Ο μόνος τρόπος που ένας χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ένα λογαριασμό που δεν έχει ενεργοποιηθεί μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες είναι να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

2.20 Η Ιστοσελίδα winmasters.gr λειτουργεί με τη χρήση cookies, για τους ακόλουθους σκοπούς:

· Για να εξακριβώσει την προτιμώμενη γλώσσα που έχει ο Πελάτης έτσι ώστε αυτή να επιλέγεται αυτόματα όταν ο Πελάτης επισκεφθεί ξανά τη winmasters.gr,

· Για να διασφαλίσει ότι τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν από τον Πελάτη συνδέονται με το δελτίο στοιχήματος και το λογαριασμό του Πελάτη,

· Για να εξασφαλίσει ότι ο Πελάτης λαμβάνει όλα τα μπόνους για τα οποία έχει επιλεχθεί,

 • Για την ανάλυση της κίνησης της Ιστοσελίδας winmasters.gr έτσι ώστε να προβούμε στις κατάλληλες βελτιώσεις. Παρακαλούμε πρέπει να γνωρίζετε πως δεν είναι δυνατή η χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς cookies.

2.21 Μπορείτε να κλείσετε τον winmasters.gr Λογαριασμό Σας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ένα email στο support@winmasters.gr με το σχετικό αίτημα να αναγράφεται στον τίτλο του θέματος "Οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού χρήστη" ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτο-Αποκλεισμού (για συνδεδεμένους χρήστες βρίσκεται στην ενότητα "Υπεύθυνο Παιχνίδι"/"Responsible Gaming") και επιλέξτε "Αποκλείστε με οριστικά". Η Εταιρεία θα Σας επιστρέψει οποιαδήποτε και όλα τα κεφάλαια από τον winmasters.gr Λογαριασμό Σας τα οποία κεφάλαια υπόκεινται στην αφαίρεση τυχόν επιβαρύνσεων ανάληψης που μπορεί να ισχύουν. Θα εξακολουθήσετε να αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες του winmasters.gr Λογαριασμού Σας έως ότου αυτός να έχει κλείσει.

2.22 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου κάποιο στοίχημα γίνεται δεκτό ή μια πληρωμή εκτελείται από εμάς κατά λάθος, ή όπου οι πίνακες αμοιβών, αποδόσεων ή λογισμικού τυχερών παιχνιδιών δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, είτε κατά λάθος είτε ως αποτέλεσμα τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιέχουν ένα τέτοιο σφάλμα ή να διορθώσει το λάθος που έγινε διευθετώντας εκ νέου όλα τα στοιχήματα στις σωστές τιμές/spreads/όρους που θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή που το ποντάρισμα τοποθετήθηκε ελλείψει του σφάλματος.

2.23 Μέγιστα Όρια Κερδοφορίας

Τα κέρδη πληρώνονται μέχρι ένα μέγιστο ποσό. Εάν ο Πελάτης τοποθετήσει ένα στοίχημα ή στοίχημα στο καζίνο και η πληρωμή του υπερβαίνει το μέγιστο όριο κέρδους, η winmasters.gr δεν ευθύνεται για την υπέρβαση του ποσού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πληρωμή των κερδών θα μειωθεί αντίστοιχα. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η winmasters.gr δεν έχει προειδοποιήσει τον Παίκτη ότι για πιθανή υπέρβαση του μέγιστου ορίου κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος ή στοιχήματος στο καζίνο. Τα παρακάτω όρια ισχύουν για τα κέρδη ανά χρήστη:

* 15.000 € ανά στοίχημα ή στοίχημα στο καζίνο ανά ημέρα

* 20.000 € ανά εβδομάδα

* 25.000 € ανά μήνα

2.24 Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών

2.24.1 Τηλεφωνική Υπηρεσία

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις καταχωρούνται και διατηρούνται στο αρχείο για 60 (εξήντα) ημέρες.

2.24.2 Όροι και Προϋποθέσεις Ζωντανής Συνομιλίας ( Live Chat)

Μετά την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Ζωντανή Συνομιλία δωρεάν. Για τη χρήση της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

Κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία, απαγορεύεται σε όλους χρήστες:

α) Η παρενόχληση, απειλή, συκοφαντία ή προσβολή σε οποιοδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρεία, ή να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ενόχλησης.

β) Η δημοσίευση δεδομένων, κειμένων, συνδέσμων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου το οποίο θεωρείται παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, υποκινούμενο από μίσος, ρατσιστικό ή μη αποδεκτό κατά οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες συνομωσίας

δ) Η αναφορά σε ανήλικο με οποιοδήποτε τρόπο

ε) Η ψευδής εμφάνιση ως άλλο πρόσωπο στην Ζωντανή Συνομιλία

στ) Εισαγωγή, δημοσίευση, μετάδοση περιεχομένου, αν αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ιδιαίτερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επαγγελματικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

ζ) Η εισαγωγή, δημοσίευση, διάδοση ή καταγραφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιασδήποτε διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας / είδησης που προωθεί άλλους παρόχους αθλητικών στοιχημάτων ή/και τυχερών παιχνιδιών στις αίθουσες Ζωντανής Συνομιλίας (chat rooms).

η) Η χρήση της συζήτησης των αγώνων για εμπορικούς σκοπούς.

ι) Η εισαγωγή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσέλκυση των χρηστών για χρήση μιας άλλης υπηρεσίας συνομιλίας που να μην αφορά υπηρεσίες αθλητικών παιχνιδιών.

Αν ο χρήστης έχει ένα όνομα οθόνης από προηγούμενη χρήση της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία, τότε το όνομα οθόνης θα παραμείνει μόνιμο. Αν ο χρήστης δεν έχει όνομα οθόνης από προηγούμενη συνομιλία τότε θα χρειαστεί να επιλέξει ένα μόνιμο όνομα οθόνης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία Ζωντανής Συνομιλίας. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι το επιλεγμένο όνομα οθόνης δεν έχει καμία ομοιότητα με το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του για λόγους ασφαλείας. Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διαγράψει τα ανάρμοστα ονόματα οθόνης ανά πάσα στιγμή, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ισχύουσα νομική διάταξη (π.χ. ποινικό δίκαιο, προστασία ανηλίκων, δικαιώματα εμπορικού σήματος, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτο ανταγωνισμό κ.ο.κ)

Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τις συνομιλίες στην υπηρεσία της Ζωντανής Συνομιλίας. Σε σοβαρές περιπτώσεις ή σε περίπτωση επανάληψης, η winmasters.gr δικαιούται προσωρινά ή οριστικά να αναστείλει ή να διαγράψει την πρόσβαση του χρήστη στην υπηρεσία Ζωντανής Συνομιλίας. Είναι στην αποκλειστική ευχέρεια της winmasters.gr να αναστείλει έναν λογαριασμό ή να καταργήσει την πρόσβαση του χρήστη της υπηρεσίας Ζωντανής Συνομιλίας σε περίπτωση κατάχρησης. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε ύποπτη συνομιλία θα αναφερθεί στις αρμόδιες Αρχές για την έρευνά της.

Η τήρηση των παραπάνω κανόνων παρακολουθείται. Κάθε χρήστης εξουσιοδοτείται επίσης να μας ενημερώσει σε περίπτωση ύποπτης παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που δημοσιεύει. Η winmasters.gr δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία.

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση για τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αξιώσεις οποιουδήποτε είδους εναντίον των διαχειριστών της winmasters.gr. Η winmasters.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την εσφαλμένη μετάδοση ή τη μη μετάδοση των συνομιλιών, ανεξάρτητα από το αν η επιβεβαίωση μετάδοσης έχει ληφθεί ή όχι.

Όλες οι συνομιλίες καταγράφονται και διατηρούνται για λόγους ασφαλείας.

3. Καταθέσεις & Αναλήψεις

3.1 Καταθέσεις σε, και αναλήψεις από, έναν winmasters.gr Λογαριασμό θα πρέπει κάθε φορά να πραγματοποιούνται μέσω ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή ενός Διαμεσολαβητή Πληρωμών. Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, διαθεσιμότητα και χρονοδιάγραμμα για κατάθεση/ανάληψη μπορεί να διαφέρουν από καιρό σε καιρό, καθώς επίσης και μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Όλες οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στη winmasters.gr δεν θα πρέπει να είναι προϊόν οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή εγκληματικής ενέργειας. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς χρημάτων ή ξεπλύματος εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαγορεύεται αυστηρά.

3.2 Η winmasters.gr δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από τον winmasters.gr Λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του Πελάτη να έχουν επαληθευθεί. Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου) αμέσως μετά την πρώτη κατάθεση στον winmasters.gr Λογαριασμό.

3.3 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, υποχρεούστε Εσείς να αποστείλετε χρήματα προς και μπορεί να απαιτηθεί να λάβετε χρήματα από την winmasters.gr. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικούς επεξεργαστές πληρωμής τρίτων και/ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (“PSPs”) για να επεξεργαστούμε τέτοιες οικονομικές συναλλαγές. Εσείς μας εξουσιοδοτείτε, όπως είναι αναγκαίο, να αναθέσουμε στους εν λόγω παρόχους PSPs να χειριστούν τις καταθέσεις και αναλήψεις από το Λογαριασμό σας και Εσείς αμετάκλητα συμφωνείτε ότι μπορούμε να δώσουμε τέτοιες οδηγίες εκ μέρους σας, σύμφωνα με τα αιτήματά σας όπως αυτά υποβάλλονται στις αντίστοιχες λειτουργίες στις Πλατφόρμες μας. Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του κάθε PSP. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Συμφωνιών και των όρων & προϋποθέσεων των PSPs θα υπερισχύσουν αυτές οι Συμφωνίες.

3.4 Η winmasters.gr δεν δέχεται μετρητά κεφάλαια που στάλθηκαν ή παραδόθηκαν απευθείας στη winmasters.gr ή σε έναν Διαμεσολαβητή Πληρωμών.

3.5 Μόνον ο Πελάτης επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μια κατάθεση με την προσωπική του Κάρτα ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) που έχει δημιουργήσει σε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή των δικαιοδόχων τους. Ένας Πελάτης δεν μπορεί να καταθέσει με την κάρτα ή το λογαριασμό άλλου ατόμου.

3.6 Η winmasters.gr δεν θα δεχθεί ένα στοίχημα από έναν Πελάτη εκτός κι εάν έχει συσταθεί ένας winmasters.gr Λογαριασμός στο όνομα του Πελάτη και υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στον winmasters.gr Λογαριασμό για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος, ή αναγκαία κεφάλαια για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος τα οποία παρέχονται με έναν εγκεκριμένο τρόπο.

3.7 Κάθε κατάθεση που γίνεται στο λογαριασμό ενός πελάτη θα πρέπει να τοποθετηθεί σε στοιχήματα τουλάχιστον μία φορά, πριν από οποιοδήποτε αίτημα ανάληψης. Απαγορεύεται η ανάληψη οποιοδήποτε ποσού εάν το ποσό της κατάθεσης δεν έχει τοποθετηθεί σε στοιχήματα τουλάχιστον μία φορά.

3.8 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στον winmasters.gr Λογαριασμό του Πελάτη. Αναλήψεις από τον winmasters.gr Λογαριασμό πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κατάθεση. Για παράδειγμα, εάν μία κατάθεση πραγματοποιήθηκε με μία πιστωτική κάρτα, τουλάχιστον ένα ποσό από τα κέρδη που αντιστοιχούν στο αρχικό ποσό κατάθεσης θα αποπληρωθούν με την ίδια πιστωτική κάρτα, ενώ το υπόλοιπο ποσό των κερδών μπορεί να αποπληρωθεί μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής (υπόκειται αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας). Οι αναλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε μία πιστωτική κάρτα, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ή e-wallet λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Πελάτη. Παρ’ όλα αυτά, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

3.9 Όταν ένας Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε ανάληψη κεφαλαίων που είχε καταθέσει στον winmasters.gr Λογαριασμό, αλλά δεν τα έχει στοιχηματίσει σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή προσφορά αθλητικού στοιχήματος, τουλάχιστον μία φορά το ποσό της αρχικής κατάθεσης, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά των κεφαλαίων σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό εκτός αυτού απ’ όπου αρχικά προήλθαν τα χρήματα, εάν η winmasters.gr υποπτευθεί απάτη και/ή ξέπλυμα χρήματος.

3.10 Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τις αναλήψεις με διαχειριστικό κόστος, όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

3.11 Η τοποθέτηση ενός στοιχήματος μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι παράνομο σε επικράτειες στις οποίες είναι κάτοικος ο Πελάτης και/ή έχει την κατοικία του, εάν αυτό συμβαίνει ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μία Κάρτα με σκοπό την τοποθέτηση ενός στοιχήματος.

3.12 Η winmasters.gr, η Ρυθμιστική Αρχή ή όλες οι σχετικές Αρχές μπορούν να ελέγξουν όλες τις συναλλαγές προκειμένου να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Όλες οι συναλλαγές που θα ελεγχθούν προκειμένου να αποτραπεί το ξέπλυμα χρήματος και όλες οι ύποπτες συναλλαγές που θα βρεθούν από τη winmasters.gr θα αναφέρονται στις σχετικές Αρχές.

3.13 Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε ελάχιστα ποσά ανάληψης για διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, όπως θα ανακοινώνεται στους πελάτες από καιρό σε καιρό στην ενότητα Πληροφορίες Πληρωμών της ιστοσελίδας. Εάν ένας πελάτης αιτηθεί ένα ποσό μικρότερο από το ελάχιστο ποσό ανάληψης, μπορούμε να χρεώσουμε τον πελάτη με ένα διακριτικό τέλος το οποίο εξαρτάται από την επιλεγείσα μέθοδο πληρωμής. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα αυξημένο τέλος αναλήψεων.

3.14 Η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει πρόσθετες διαδικασίες για οποιαδήποτε πληρωμή ή σωρευτική ανάληψη που υπερβαίνει το ισοδύναμο των €2.300 και επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, να διενεργεί τέτοιες πρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης στην περίπτωση χαμηλότερων ποσών ανάληψης.

3.15 Σε περίπτωση μιας αίτησης ανάληψης, διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τα ελάχιστα ή τα μέγιστα ποσά για κάθε πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα παραλάβει τα κέρδη του μέχρι και σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

3.16 Όλες οι winmasters.gr οικονομικές συναλλαγές είναι ασφαλείς και προστατεύονται με τις υψηλότερες μεθόδους κρυπτογράφησης (Secure Sockets Layer (SSL)). Η winmasters δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και/ή διαδικτυακές ταυτότητες πορτοφολιού που σχετίζονται με συναλλαγές πελατών.

3.17 Γενικές πληροφορίες για τις μεθόδους πληρωμής κατάθεσης.

3.18 Τα όρια καταθέσεων και τα τέλη των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής αναφέρονται παρακάτω:

Μέθοδος Πληρωμής

Ελάχιστο

Μέγιστο

Τέλη

Πιστωτικές / Χρεωστικές Κάρτες (εγχώριες)

5 €

2,000 €

0%

Πιστωτικές / Χρεωστικές Κάρτες (διεθνείς)

10 €

2,000 €

0%

Τραπεζικό έμβασμα

50 €

10,000 €

0%

Paysafe Card

5 €

1,000 €

0%

Neteller

10 €

2,000 €

0%

Skrill (Moneybookers)

10 €

2,000 €

0%

Viva wallet

5 €

2,000 €

0%

Viva spots

5 €

500 €

0%

Για να καταθέσετε χρήματα στον winmasters.gr Λογαριασμό Σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που καθορίζονται στις σχετικές σελίδες της Ιστοσελίδας (των Ιστοσελίδων), όπως αυτές ίσως να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. Επί του παρόντος, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες μέθοδοι:

3.18.1 VISA : Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στην Visa κάρτα σας εφόσον έχετε κάνει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των τελευταίων 180 ημερών και έχει επαληθευθεί η κατοχή της κάρτας από εσάς. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στην κάρτα σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. Όλες οι ταμειακές συναλλαγές που επεξεργάζονται τηρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης του Κλάδου Πληρωμής Καρτών (PCI) για την ασφάλεια των δεδομένων, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 128-bit, η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των μεταδιδόμενων στοιχείων.

3.18.2 MasterCard : Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Η απευθείας ανάληψη στην MasterCard είναι διαθέσιμη.

3.18.3 Maestro : Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Η απευθείας ανάληψη στην Maestro κάρτα είναι διαθέσιμη.

3.18.4 Τραπεζικό έμβασμα : είναι μια μεταφορά κεφαλαίων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες σας (online banking) και να εξουσιοδοτήσετε την τραπεζική μεταφορά ή να εξουσιοδοτήσετε την τράπεζά σας να ξεκινήσει τη μεταφορά. Μπορείτε να μεταφέρετε τα χρήματα από τη μία εγχώρια τράπεζα σε μία άλλη τοπική ή διεθνή. Το τραπεζικό έμβασμα είναι πολύ ταχύτερο στις εγχώριες μεταφορές. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε 1-4 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τον χρόνο επεξεργασίας από την τράπεζά σας.

3.18.5 NETELLER : είναι ένα “διαδικτυακό πορτοφόλι” που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαδικτυακά κατάθεση, ανάληψη και μεταφορές χρημάτων. Η NETELLER παρέχει πληρωμές την ίδια ημέρα και μεταφορές μετρητών στη στιγμή προς και από δικτυακούς τόπους συνεργαζόμενων εμπόρων και μεταξύ των κατόχων NETELLER λογαριασμών.

3.18.6 Skrill ( Moneybookers ): επιτρέπει στους πελάτες που διαθέτουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να στέλνουν και να λαμβάνουν διαδικτυακές πληρωμές με ασφάλεια και αποτελεσματικά από άποψη κόστους, σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Skrill για να:

- Αποστείλετε χρήματα μέσω e-mail από την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας

- Πραγματοποιήσετε διαδικτυακές αγορές

- Εισπράξετε χρήματα μέσω e-mail

Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, διαδικτυακού τραπεζικού εμβάσματος, άμεσης τραπεζικής συναλλαγής (direct banking) ή μέσω επιταγής. Η μεταφορά των χρημάτων προς το λογαριασμό σας γίνεται στη στιγμή, δεδομένου ότι ήδη έχετε χρήματα στον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας. Δεν χρεώνονται οποιαδήποτε τέλη για τις καταθέσεις που πραγματοποιούνται μέσω Skrill (Moneybookers).

3.18.7 Paysafecard : είναι η κορυφαία προπληρωμένη κάρτα πληρωμής για διαδικτυακές πληρωμές. Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Δεν χρεώνονται τυχόν τέλη για καταθέσεις μέσω Paysafecard. Η Paysafecard είναι απολύτως ασφαλής. Μέσα από ένα συνδυασμό του ελέγχου των συναλλαγών με το SMS επαλήθευσης συναλλαγών για τους κατόχους καρτών και μια ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της απάτης, η Paysafecard είναι μια απολύτως ασφαλής διαδικτυακή μέθοδος πληρωμής.

Σημαντικό: Το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού MyPaysafe από τον οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση, θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του δικαιούχου του λογαριασμού σας στην winmasters, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή ή ανάληψη τυχόν κερδών σας.

3.19 Γενικές Πληροφορίες για τις μεθόδους ανάληψης.

Το υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας είναι το ποσό των πραγματικών χρημάτων κατατεθειμένων στο Λογαριασμό σας συν οποιαδήποτε κέρδη και/ή μείον οποιεσδήποτε ζημίες είχατε από τη χρήση των Υπηρεσιών, μείον κάθε κόστος συμμετοχής ή άλλα έξοδα, εφόσον συντρέχουν λόγοι, και μείον οποιαδήποτε ποσά για τα οποία εσείς έχετε ήδη προβεί σε ανάληψη ή ποσά που έχουν ακυρωθεί ή ανακτηθεί από εμάς εξαιτίας οποιασδήποτε γνωστής ή υποψίας απάτης ή εξαιτίας καταθέσεων ή άλλων συναλλαγών που έχουν απορριφθεί ή ακυρωθεί από την τράπεζά σας (είτε ως αποτέλεσμα ανεπαρκών κεφαλαίων, αντιστροφή χρέωσης ή άλλως), οποιαδήποτε Τέλη Αδρανούς Λογαριασμού ή τυχόν ποσά τα οποία εκπίπτουν διαφορετικά ή θα καταπέσουν στο πλαίσιο αυτών των Συμφωνιών.

Η αποδοχή του αιτήματος ανάληψης υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς της μεθόδου κατάθεσης, περιορισμούς του μπόνους και/ή των Αναθεωρήσεων Ασφάλειας και οποιουσδήποτε άλλους όρους αυτών των Συμφωνιών. Όλες οι αναλήψεις υπόκεινται στα όρια συναλλαγών, όπως παρατίθεται κατωτέρω και τυχόν τέλη για καταθέσεις και αναλήψεις για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει πριν την ανάληψη. Τα μετρητά δεν είναι μια αποδεκτή μορφή κατάθεσης ή ανάληψης.

Μπορούμε να αναφέρουμε και να παρακρατήσουμε οποιοδήποτε ποσό από τα κέρδη σας, προς συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι φόροι που δημιουργούνται σχετιζόμενοι με οποιαδήποτε κέρδη σάς αποδίδονται θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Τα υπόλοιπα του Λογαριασμού δεν μπορούν να μεταφερθούν, να αντικατασταθούν ή να εξαγοραστούν για τυχόν άλλο έπαθλο. Η καταβολή κεφαλαίων για τα οποία θα προβείτε σε ανάληψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής και στο ίδιο νόμισμα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι καταθέσεις.

- Πριν από κάθε αίτημα ανάληψης, ο winmasters.gr λογαριασμός σας πρέπει να επαληθεύεται με το να μας αποστέλλετε τα KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου) έγγραφά σας. Ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, κατά την εγγραφή. Μόλις έχετε επαληθεύσει το λογαριασμό σας, όλα τα όρια θα αφαιρεθούν και τα αιτήματά σας ανάληψης θα εκτελεστούν πιο γρήγορα.

- Τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια για κάθε επιλογή ανάληψης που έχουν οριστεί στο ταμείο και παρακάτω και ο παίκτης δεν θα είναι σε θέση να προβεί σε ανάληψη πάνω από το ανώτατο όριο ή κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει καθορισθεί.

- Εάν ένας παίκτης φτάσει το μέγιστο όριο για μια συγκεκριμένη επιλογή ανάληψης, αυτός/αυτή δεν θα είναι σε θέση να ζητήσει άλλη ανάληψη από την ίδια επιλογή, μέχρι το αρχικό αίτημα εξαργύρωσης να ολοκληρωθεί πλήρως.

- Η Εταιρεία διατηρεί τα κεφάλαια των παικτών ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε έναν λογαριασμό Πελατών που τηρείται σε ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της Ελλάδος, στην οποία έχει δοθεί εντολή από την Εταιρία να αποκαλύψει πληροφορίες στις Αρχές, εφόσον της ζητηθεί.

- Οι αναλήψεις όταν υποβάλλονται επιτυχώς, τίθενται σε επεξεργασία μέσα στις επόμενες 72 ώρες με σειρά προτεραιότητας, έτσι ώστε η μεταφορά να ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν ελέγχους που κρίνονται αναγκαίοι, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, και κατόπιν να προβεί στην εκτέλεση των αναλήψεων.

- Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για την ανάληψη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Τα όρια ανάληψης και τα τέλη των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής αναγράφονται παρακάτω:

Μέθοδος Πληρωμής

Ελάχιστο

Μέγιστο

Τέλη

Πιστωτικές / Χρεωστικές Κάρτες

20 €

2,000 €

0%

Τραπεζικό έμβασμα

20 €

2,000 €

0%

Neteller

20 €

2,000 €

0%

Skrill (Moneybookers)

20 €

2,000 €

0%

Paysafe

20 €

1,000 €

0%

Viva Wallet

20 €

2,000 €

0%

3.19.1 Αναλήψεις στον Τραπεζικό σας λογαριασμό : Εάν επιθυμείτε τα κέρδη σας να πιστωθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό, βεβαιωθείτε πως το επιθυμητό ποσό έχει ήδη μεταφερθεί στα “Μετρητά”, προτού αιτηθείτε την ανάληψη.

3.19.2 Αναλήψεις σε Πιστωτική Κάρτα : Είναι διαθέσιμη η ανάληψη σε κάρτες VISA/ Mastercard, οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για κατάθεση. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια VISA/ Mastercard κάρτες καταχωρημένες στον λογαριασμό σας, η ανάληψη θα πραγματοποιηθεί στην VISA/ Mastercard κάρτα που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) μηνών.

3.19.3 Αναλήψεις προς e-wallets, Skrill (Moneybookers), Neteller: είναι εφικτές μόνον σε έναν λογαριασμό Skrill ή Neteller που έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση κεφαλαίων.

3.20 Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα διοικητικό τέλος (ελάχιστο ποσό 5 ευρώ έως 2% κατά ανώτατο όριο του επιζητούμενου ποσού, μέγιστο ποσό 30 ευρώ), μετά από την τέταρτη (4 η) αίτηση ανάληψης εντός τριάντα (30) ημερών.

3.21 Οι αναλήψεις που αιτούνται από τους χρήστες πριν τοποθετηθεί τουλάχιστον μια φορά το ποσό της κατάθεσης, χρεώνονται με επιπλέον τέλος 7.75%.

4. Υπεύθυνο Παιχνίδι

4.1 Μπορείτε κατά την κρίση σας να επιλέξετε τον αποκλεισμό του εαυτού σας από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Παίγνια στην ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στα Παίγνια χρειάζεται να αποστείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@winmasters.gr αναφέροντας τις ακόλουθες επιλογές:

- Time Out Facility – αποκλεισμός για 24 ώρες

- Αυτο-αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα (ελάχιστος χρόνος 7 μέρες)

- Οριστικός αυτο-αποκλεισμός

Εναλλακτικά ο μηχανισμός αυτό-αποκλεισμού είναι διαθέσιμος (μόνο για συνδεδεμένους χρήστες) μέσω της ενότητας “Υπεύθυνο Παιχνίδι” στην εσωτερική σελίδα “Ο λογαριασμός μου” και ακολούθως ο αυτο-αποκλεισμός τίθεται άμεσα σε ισχύ.

4.2 Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε αυτo-αποκλεισμό σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, τότε θα είστε σε θέση να αναστρέψετε αυτήν την απόφαση μόνο αποστέλλοντας αίτημα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@winmasters.gr προκειμένου να επανενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα Παιχνίδια και την πρόσβαση στον winmasters.gr Λογαριασμό σας. Η επανενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα γίνει:

- εφόσον παρέλθουν 24 ώρες από το αίτημα σας στην περίπτωση άρσης προσωρινού αυτό-αποκλεισμού

- εφόσον παρέλθουν 7 ημέρες από το αίτημα σας στην περίπτωση άρσης οριστικού αυτό-αποκλεισμού

4.3 Κατά τη δημιουργία ρυθμίσεων στον winmasters.gr λογαριασμό σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου μέγιστης κατάθεσης που μπορεί να κάνετε σε σχέση με τον λογαριασμό σας. Τα όρια καταθέσεων μπορούν να οριστούν σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή/και μηνιαία βάση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

· Τα όρια κατάθεσης ρυθμίζονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας

· Τα όρια κατάθεσης που τίθενται για πρώτη φορά θα ενεργοποιούνται άμεσα.

· Τα μειωμένα όρια κατάθεσης επίσης θα ενεργοποιούνται άμεσα.

· Τα αυξημένα όρια κατάθεσης θα ενεργοποιούνται σε 24 ώρες.

· Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο κατάθεσης που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται εντός 24 ώρες.

· Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια κατάθεσης σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Όρια καταθέσεων ισχύουν για το ποσό που ορίζεται για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία)

4.4 Κατά τη δημιουργία του winmasters.gr λογαριασμού σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου σχετικά με το μέγιστο ποσό χρημάτων που μπορεί να χαθεί ανά ημέρα (24 ώρες) στο Στοίχημα ή στο Καζίνο. Με το που θα φτάσετε ανά πάσα στιγμή τα μέγιστα όριά που εσείς θέσατε, οποιοδήποτε περαιτέρω στοίχημα, ποντάρισμα ή χρόνος παραμονής δε θα γίνει δεκτό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια υπό τους ακόλουθους όρους:

· Ένα όριο που τίθεται για πρώτη φορά θα ενεργοποιείται άμεσα.

· Ένα μειωμένο όριο επίσης θα ενεργοποιείται άμεσα.

· Ένα αυξημένο όριο θα ενεργοποιείται σε 24 ώρες.

· Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται σε 24 ώρες.

5. Διάφορα

5.1 Παράπονα χρηστών και διαφωνίες

5.1.1 Η winmasters διαχειρίζεται όλα τα παράπονα και καταγγελίες με τη δέουσα σημασία και δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει ότι κάθε καταγγελία που δέχεται, αντιμετωπίζεται με δίκαιο τρόπο και σε έγκαιρο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε ανατρέξετε παρακάτω στη Διαδικασία Παραπόνων και Διαφωνιών.

5.1.2 Ορισμοί που απορρέουν από την οδηγία της MGA Νο. 5 του 2018

Ως παράπονο νοείται η αναφορά εκ μέρους ενός παίκτη που αφορά οποιαδήποτε πτυχή της παροχής υπηρεσίας τυχερών παιχνιδιών από τον κάτοχο άδειας MGA ότι είναι παράνομη ή έχει διεξαχθεί με τρόπο που δεν είναι ασφαλής, δίκαιη ή διαφανής. Ένα παράπονο αφορά διαδικασίες που έχουν «ρυθμιστικό» χαρακτήρα – για παράδειγμα πρόβλημα εξυπηρέτησης πελατών, ζητήματα που αφορούν το Υπεύθυνο παιχνίδι κτλ.

Ως καταγγελία νοείται η διαφωνία μεταξύ ενός παίκτη και του κάτοχου άδειας MGA με τον οποίο είναι εγγεγραμμένος αυτός ο παίκτης. Μια καταγγελία αφορά διαδικασίες που έχουν «συναλλακτικό» χαρακτήρα - δηλαδή αποτελέσματα παιχνιδιών, αποτελέσματα στοιχημάτων, διαχείριση λογαριασμού, εφαρμογή προσφορών μπόνους ή παραπλανητικοί όροι και προϋποθέσεις.

5.1.3 Διαδικασία παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών που έχετε λάβει από τη winmasters ή θέλετε να αμφισβητήσετε τον τρόπο με τον οποίο το στοίχημά σας έχει διευθετηθεί, παρακαλούμε στείλτε μας email στη διεύθυνση support@winmasters.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας https://www.winmasters.gr/gr/epikoinonia/, αναφέροντάς μας τις λεπτομέρειες του παραπόνου σας.

Πληροφορίες προς το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Για να επιλύσετε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό, είναι σημαντικό να μας δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, όπως:

 • Το όνομα σας
 • Το όνομα χρήστη σας (username)
 • Τα πλήρη στοιχεία του παραπόνου σας

Πώς η winmasters διαχειρίζεται τα παράπονα

1. Με την παραλαβή το παράπονό σας θα ανατεθεί σε ένα μέλος της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών για αξιολόγηση και επίλυση και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε εντός 72 ωρών. Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι άρτια εκπαιδευμένη για την επίλυση οποιωνδήποτε ερωτημάτων με σκοπό να σας προσφέρουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

2. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε να ζητήσετε να υποβληθεί το παράπονό σας σε ανώτερο μέλος της ομάδας (Επικεφαλής της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών), ο οποίος και θα το εξετάσει ανεξάρτητα επιδιώκοντας την επίλυση του παραπόνου σας. Αυτό θα θεωρηθεί και ως η τελική απάντηση της winmasters.

3. Εάν δεν συμφωνείτε με την τελική μας απάντηση, μπορείτε να προωθήσετε τη διαφωνία σας στον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών eCOGRA, εταιρεία υπεύθυνη για υπηρεσίες επίλυσης διαφορών (ADR – Alternative Dispute Resolution) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα:

https://ecogra.org/ata/dispute.php

Βεβαιωθείτε πριν από την υποβολή διαφωνίας να διαβάσετε τις πολιτικές και τις διαδικασίες των ADR Υπηρεσιών, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://ecogra.org/ata/policies_procedures.php

4. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (Malta Gaming Authority), χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • Διεύθυνση: Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta
 • Τηλέφωνο: +356 25469000
 • Email: support.mga@mga.org.mt

5.1.4 Σε περίπτωση που ένας παίκτης υποβάλει καταγγελία ή διαφωνία, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να:

 • κλείσει / παγώσει το λογαριασμό του παίκτη
 • αποκλείσει την πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των υπηρεσιών
 • απορρίψει τοποθετημένα στοιχήματα ή συναλλαγές
 • αποσύρει τις προσφορές προώθησης

έως ότου οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

5.2 Περιορισμός της ευθύνης

5.2.1 Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα και συμμετέχετε στα Παίγνια με δική σας ευθύνη. Οι Ιστοσελίδες και τα Παίγνια παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση.

5.2.2 Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης διάταξης, η winmasters.gr, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι εταίροι, οι πάροχοι των υπηρεσιών της :

· Δεν εγγυώνται ότι το λογισμικό ή η Ιστοσελίδα είναι κατάλληλα για το σκοπό τους

· Δεν εγγυώνται ότι το λογισμικό και η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από σφάλματα

· Δεν εγγυώνται ότι οι Ιστοσελίδες και/ή τα Παίγνια θα είναι προσβάσιμα χωρίς διακοπές

· Δεν θα έχουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή ζημίες, άμεσες ,έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες, συμπτωματικές ή άλλες, οι οποίες ανακύπτουν από την χρήση των Ιστοσελίδων ή τη συμμετοχή σας στα Παίγνια.

5.2.3 Με το παρόν συμφωνείτε να απαλλάξετε και να θεωρήσετε ως μη υπεύθυνη την winmasters.gr, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εταίρους και των παρόχων των υπηρεσιών της για οποιοδήποτε κόστος, έξοδο, απώλεια, ζημία, αξίωση και υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψει από την χρήση των Ιστοσελίδων και τη συμμετοχή στα Παίγνια.

5.2.4 Οποιαδήποτε πληροφορία δίνεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι αποκλειστικά για λόγους καθοδήγησης και υπόκειται στους κανόνες της winmasters.gr όπως αναφέρονται παραπάνω. Παρόλο που γίνεται από εμάς κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, τελικά είναι ευθύνη του Πελάτη να βεβαιώνεται ότι καταλαβαίνει τη φύση των στοιχημάτων που τοποθετεί, με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις.

5.2.5 Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά το λογαριασμό σας, αν διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία Ταυτοποίησης του λογαριασμού σας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ταυτοποίησης, θα πρέπει να παρέχετε στην winmasters.gr τα απαραίτητα προς ταυτοποίηση έγγραφα , όπως αυτά απαιτούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3162/ 25.11.2014.

5.3 Ματαιωμένοι και Εγκαταλειμμένοι Αγώνες

5.3.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας του διακομιστή ή άλλες τεχνικές ανωμαλίες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή οποιαδήποτε είδη διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν, ενώ εσείς κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή ενώ επωφελείστε από τις Υπηρεσίες. Αν διαπιστώσουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε επιστροφές χρημάτων, αυτές θα πρέπει να δίνονται κατά περίπτωση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

5.3.2 Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε χρόνο διακοπής, του διακομιστή ή άλλες τεχνικές ανωμαλίες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή οποιαδήποτε είδη διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία ή τη μετάδοση, την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, την επικοινωνία ή την ανεπάρκεια γραμμών, την κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιώτη της ιστοσελίδας ή για οποιεσδήποτε άλλες βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν.

5.3.3 Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης στο σύστημα της winmasters.gr, η winmasters.gr θα πρέπει να σας επιστρέψει το ποσό που ποντάρατε στο παιχνίδι με το να το πιστώσει στον winmasters.gr Λογαριασμό σας ή εάν ο Λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, με το να το καταβάλλει σε Εσάς με έναν εγκεκριμένο τρόπο, και εάν Εσείς έχετε έναν ενεργό λογαριασμό τη στιγμή που ματαιώθηκε το παιχνίδι, να πιστώσει στον winmasters.gr Λογαριασμό Σας τη νομισματική αξία της πίστωσης ή, εάν ο λογαριασμός δεν υπάρχει πλέον, να σας το πληρώσει σε έναν εγκεκριμένο τρόπο.

5.3.4 Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης που απορρέει από το σύστημά Σας ή που απορρέει από ένα σφάλμα δικτύου, η winmasters.gr θα πρέπει να Σας επιστρέψει το ποσό που ποντάρατε στο παιχνίδι με το να το πιστώσει στον winmasters.gr Λογαριασμό σας ή εάν ο Λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, με το να το καταβάλλει σε Εσάς με έναν εγκεκριμένο τρόπο. Εάν το παιχνίδι ολοκληρώθηκε από το σύστημα του διακομιστή, η winmasters.gr θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν αυτό να ολοκληρώθηκε πλήρως. Αυτό περιλαμβάνει την ανάληψη του ποσού που ποντάρετε και την παροχή όλων των κερδών που παρήχθησαν ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή όλων των κερδών κατά τη διάρκεια παιχνιδιών μπόνους που ενδέχεται να έχουν χορηγηθεί ως αποτέλεσμα του εγκαταλειμμένου παιχνιδιού.

5.3.5 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος του Καζίνο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

5.3.6 Εάν εξαιτίας ενός τεχνικού λάθους, τα κέρδη δεν πιστώθουν στον winmasters.gr Λογαριασμό Σας, Εσείς θα πρέπει να διακόψετε αμέσως το παιχνίδι και να ενημερώσετε τη winmasters.gr έτσι ώστε οι συναλλαγές του παιχνιδιού να εξεταστούν και να διορθωθούν αναλόγως.

5.3.7 Σε περίπτωση που η winmasters.gr αποτύχει να επιστρέψει οποιαδήποτε και όλα τα κεφάλαια από τον winmasters.gr Λογαριασμό σας (μείον οποιαδήποτε έξοδα ανάληψης) κατά το κλείσιμο, τον αποκλεισμό ή την εξαίρεση του winmasters.gr Λογαριασμού Σας, Εσείς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της winmasters.gr ,οι οποίοι στη συνέχεια θα εξετάσουν την αίτηση και, εάν εγκριθεί, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιστρέψουν τα κεφάλαια σε Εσάς.

5.4 Παραβιάσεις και Λήξη

5.4.1 Αν Εσείς παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι Εσείς τους έχετε παραβιάσει, διατηρούμε το δικαίωμα να μην ανοίξουμε, να αναστείλουμε, να κλείσουμε τον winmasters.gr Λογαριασμό σας, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πληρωμή των κερδών Σας και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κεφάλαια για λογαριασμό τυχόν ζημιών που οφείλονται σε Εσάς.

5.4.2 Εάν υποψιαστούμε ότι Εσείς συμμετέχετε σε παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή ότι Εσείς έχετε προβλήματα με πιστωτές ή είστε κατά οποιοδήποτε τρόπο επιζήμιος για την επιχείρησή μας, μπορούμε να παγώσουμε ή να τερματίσουμε τον winmasters.gr λογαριασμό σας ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε πονταρίσματα σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

5.4.3 Εσείς αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία θα είναι αυτή που θα λάβει την τελική απόφαση για το εάν Εσείς έχετε παραβιάσει τους κανόνες, τους όρους ή τις προϋποθέσεις μας κατά τρόπο που να οδηγήσει στην αναστολή ή την οριστική φραγή της συμμετοχής σας στην ιστοσελίδα μας.

6. Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η www.winmasters.gr, η οποία λειτουργεί υπό την Rebels Gaming Limited (ή διαφορετικά στο παρόν αναφέρεται ως «εμάς» ή «εμείς») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα δεδομένα που μας παρέχετε, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί την εμπορική σχέση μαζί σας. Διαχειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μας και διατηρούνται από εμάς, με τον τρόπο που έχει οριστεί στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ποιοί είμαστε;

Η www.winmasters.gr η οποία λειτουργεί υπό την Rebels Gaming Limited, η οποία είναι Μαλτέζικη εταιρεία με έδρα τη διεύθυνση 177A St. Moritz, Tower Road, Sliema SLM 1603, Μάλτα, με αριθμό μητρώου της εταιρείας C51793 και ρυθμίζεται από τη Μαλτέζικη Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών (MGA).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@winmasters.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@winmasters.com

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων διαδικτύου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγκη να μοιραστούμε αυτά τα δεδομένα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων σας, για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών μας.

Όταν παρέχουμε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων διαδικτύου στους πελάτες μας, θα πρέπει να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν στις άδειες τυχερών παιχνιδιών στην Μαλτέζικη Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών, για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την υποβολή εκθέσεων στις φορολογικές αρχές της Μάλτας και να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας να βοηθηθούν οι αρχές - όταν ζητηθεί - στη διερεύνηση πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας από την κατάχρηση, της πρόληψης της απάτης και των κινδύνων ασφάλειας στο διαδίκτυο. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

Θα σας ρωτήσουμε επίσης εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό μάρκετινγκ από εμάς ή τρίτους, όπως συμβαίνει με τους συμβατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών μας, για λογαριασμό σας. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του προφίλ του λογαριασμού σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά στοιχεία σας τα οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τα έγγραφα επαλήθευσης που παρέχονται για την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των μεθόδων πληρωμής και άλλα έγγραφα που μπορούμε να ζητήσουμε λόγω των υποχρεώσεων μας βάσει του νόμου.
 • Πληροφορίες επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων.
 • Οι απαντήσεις σας στα ερωτηματολόγια ή στις έρευνες που διεξάγουμε.
 • Στοιχεία συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που μπορεί να μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων κίνησης, των πληροφοριών της ιστοσελίδας, των συνεδριών και άλλων στοιχείων επικοινωνίας.
 • Οι τηλεφωνικές κλήσεις ή οι συνομιλίες προς και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καταγράφονται για σκοπούς ασφάλειας και εκπαίδευσης μαζί με την επίλυση ερωτήσεων που προκύπτουν από την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σε τακτική βάση, ωστόσο, ενδέχεται να λάβουμε τέτοια δεδομένα από εσάς, αν μας πείτε ότι έχετε πρόβλημα ελέγχου της δραστηριότητας στοιχημάτων σας. Θα θεωρούσαμε τα δεδομένα αυτά ισοδύναμα με τα δεδομένα για την υγεία και θα τα προστατεύσουμε ανάλογα.

Χρήση των Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (τα οποία περιλαμβάνουν μόνο γράμματα και νούμερα) που ένας διακομιστής διαδικτύου αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στο κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Όταν χρησιμοποιηθεί, το Cookie μπορεί να σας βοηθήσει κάνοντας τις υπηρεσίες μας πιο φιλικές προς εσάς, για παράδειγμα απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις σας σε γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις σας.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως έτσι ώστε να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν αποδοτικότερα. Η χρήση των Cookies σας επιτρέπει να πλοηγήστε στους ιστότοπους γρηγορότερα. Τα Cookies απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας και κάνουν τη αλληλεπίδραση σας με τις Υπηρεσίες μας πιο ομαλές και αποτελεσματικότερες. Τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να εξασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα σας.

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται

Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι Cookies:

 • Απολύτως Απαραίτητα Cookies – Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να προηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Για την χρήση των συγκεκριμένων Cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Αυτά τα Cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας και ακεραιότητας – για παράδειγμα για τον εντοπισμό παράβασης των πολιτικών και όρων μας και σε εφαρμογές υποστήριξης ή ασφάλειας.
 • Cookies Λειτουργικού – Αυτά τα Cookies επιτρέπουν στις υπηρεσίες μας να απομνημονεύουν τις επιλογές που κάνετε (όπως η επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν προηγμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, τα συγκεκριμένα Cookies χρησιμοποιούνται στην ταυτοποίηση και για υποστήριξη άλλων εφαρμογών των Υπηρεσιών μας.
 • Cookies επιδόσεων - Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας δραστηριότητα (για παράδειγμα τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συμπεριφοράς και μετρήσεων ενασχόλησης περιεχομένου. Τα συγκεκριμένα Cookies χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, την έρευνα και τη δημιουργία στατιστικών (βάσει συγκεντρωτικών πληροφοριών).
 • Cookies μάρκετινγκ ή διαφήμισης - Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και διαφημίσεων σε εσάς, με βάση τα παραγόμενα ενδιαφέροντα σας, καθώς και για την πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση καθώς και για να μας βοηθήσουν στη μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Τοποθετούνται συνήθως από τους διαφημιζόμενους μας (για παράδειγμα δίκτυα διαφήμισης) και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που βλέπουν και αλληλοεπιδρούν με τις διαφημίσεις τους, επισκέπτονται τους ιστότοπους τους ή χρησιμοποιούν την εφαρμογή τους.
 • Cookies κοινωνικών μέσων - Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως τα κουμπιά Facebook "Μου αρέσει" ή "Κοινοποιήστε". Αυτές οι λειτουργίες είτε φιλοξενούνται από τρίτους είτε φιλοξενούνται απευθείας στις Υπηρεσίες μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρείας που παρέχει αυτές τις λειτουργίες.
Προμηθευτής / Υπηρεσία Τύπος Σκοπός
Analytics Cookies Cookies συστήματος Cookies επιδόσεων
Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο των Υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την βελτίωση των Υπηρεσιών μας και για να προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα και περιεχόμενο.
Hotjar Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων
Το Hotjar είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο μας. Η Hotjar χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών. Παραδείγματα του είδους των πληροφοριών που συλλέγονται περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις σελίδες που επισκέπτονται, τον τρόπο χρήσης και αλληλεπίδρασης των σελίδων, τον τύπο συσκευής και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hotjar, πώς συλλέγει δεδομένα, ποια δεδομένα συλλέγει και πώς να αποχωρήσετε από τη συλλογή των πληροφοριών σας, παρακαλώ διαβάστε την πολιτική απορρήτου του Hotjar
Xtremepush Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων, μάρκετινγκ ή διαφήμισης
Η Xtremepush είναι μια πλατφόρμα μάρκετινγκ πολλαπλών καναλιών που χρησιμοποιούμε για σκοπούς αναλύσεων, ειδοποιήσεις web push και για άλλες μάρκετινγκ επικοινωνίες. Πολιτική απορρήτου Xtremepush
Google Analytics Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη δημιουργία αναλύσεων και τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας. Τα cookies συλλέγουν τον αριθμό των επισκεπτών στις Υπηρεσίες, από που οι επισκέπτες έχουν έρθει στις Υπηρεσίες μας, τις σελίδες που επισκέφτηκαν και άλλα δεδομένα. Πολιτική απορρήτου Google
Google Tag Manager Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων
Tο Google Tag Manager Cookie χρησιμοποιείτε για τη φόρτωση scripts στις σελίδες του ιστοτοπού μας. Πολιτική απορρήτου Google
Google AdWords Cookies τρίτων Cookies μάρκετινγκ ή διαφήμισης
Το Google AdWords χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε πόσοι άνθρωποι που κάνουν κλικ στις Διαφημίσεις Google μας καταλήγουν να έρχονται σε επαφή μαζί μας μέσω των ιστότοπων μας. Αυτό το Cookie ορίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση Google και τα συγκεκριμένα Cookies μας βοηθούν να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου για τους επισκέπτες μας. Πολιτική απορρήτου Google
Netrefer Cookies τρίτων Cookies μάρκετινγκ ή διαφήμισης
Χρησιμοποιούμε τη Netrefer, μια υπηρεσία affiliate μάρκετινγκ, για να βοηθήσουμε στην καταγραφή της απόδοσης των παρεχόμενων affiliate υπηρεσιών. Η Netrefer μπορεί να καταγράφει μοναδικά αναγνωριστικά που συσχετίζονται με τη συσκευή σας για να αναλυθεί η δραστηριότητά σας στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών. Πολιτική απορήτου Netrefer
Incapsula Cookies τρίτων Απολύτως απαραίτητα Cookies
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ιστότοπούς μας (όπως για προστασία από επιθέσεις DDoS). Πολιτική απορρήτου Incapsula
Άλλα Cookies Cookies συστήματος και τρίτων Απολύτως απαραίτητα Cookies
Τα υπόλοιπα Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές ενότητες των Υπηρεσιών, προκειμένου να προσαρμοστεί και να απλοποιηθεί η εμπειρία των χρηστών στον ιστότοπο απομνημονεύοντας τις επιλογές που κάνατε και τα διαπιστευτήρια της σύνδεσης σας.

Πώς να διαχειριστείτε τις Cookies ρυθμίσεις σας

Λάβετε υπόψη ότι δεν αναγνωρίζουμε ή ανταποκρινόμαστε στα αυτοματοποιημένα σήματα των προγραμμάτων περιήγησης σχετικά με τα Cookies, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων "Do Not Track". Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις Cookies. Λάβετε υπόψη ότι, με τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των Cookies, ορισμένες από τις λειτουργίες των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή αποτελεσματικά.

 • Απενεργοποίηση των Cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού θα σας δώσουν κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, θα σας δώσουν τη δυνατότητα να δείτε ποια Cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, θα σας επιτρέπουν να τα διαγράψετε όλα ή σε μεμονωμένη βάση, και θα σας επιτρέψουν να αποκλείετε ή να επιτρέπετε τα cookies για όλους τους ιστότοπους ή επιλεγμένες ιστοσελίδες. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά τα Cookies τρίτων. Λάβετε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις που προσφέρονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή συχνά ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευή.
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • Δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια και εκτέλεση σχετικών λειτουργιών για συμμετοχή σε αυτά.
 • Διεξαγωγή διαδικασιών αναγνώρισης για τη συμμετοχή σας στα παιχνίδια.
 • Προώθηση των στοιχημάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών με κάρτα και των online πληρωμών.
 • Συμμόρφωση με τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια που διέπουν τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών στοιχείων, των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές και τα δεδομένα κίνησης στις αρχές.
 • Δημιουργία προσωπικών προφίλ για σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Συναλλαγές παρακολούθησης με σκοπό την πρόληψη της απάτης, ξέπλυμα χρήματος και απάτης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων με τους προμηθευτές υπηρεσιών Επεξεργασίας Πληρωμών (PSPs).
 • Διεξαγωγή έρευνας, ερωτηματολογίων και ανάλυσης.

Όταν συμφωνείτε, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στην ιστοσελίδα, νέες υπηρεσίες και προσφορές. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Μπορείτε να επαναλάβετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε πληροφορίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα υποστήριξη πελατών ς ή χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου".

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε εμάς θα μοιραστούν μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, οι οποίες και θα χειριστούν/επεξεργαστούν κατάλληλα προκειμένου να σας παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και για να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση των υπηρεσιών μας, εκτελούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

Πού φυλάμε τα δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε όλες τις τυποποιημένες προφυλάξεις του κλάδου για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή εντός των διακομιστών μας, που βρίσκονται στην Ευρώπη. Αυτοί οι διακομιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων του Διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, βάση του προτύπου ISO27001: 2013.

Μεταφορές δεδομένων τρίτων μερών

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ή τα συναγόμενα δεδομένα βάσει αυτών για πολλαπλούς σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μεταφορές εντός του Ομίλου μας

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται στις εταιρείες του ομίλου μας, οι οποίες μας παρέχουν επεξεργασία δεδομένων πελατών με βάση συμβατική συμφωνία μεταξύ μας, σύμφωνα με το GDPR. Οι εταιρείες του ομίλου επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας, για να σας παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη Πελατών
 • Επεξεργασία πληρωμών
 • Έλεγχοι κατά της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Μάρκετινγκ (όπου έχει δοθεί συναίνεση - περαιτέρω πληροφορίες παρακάτω)

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι μεταφορές δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου καλύπτονται με τις κατάλληλες συμβάσεις και τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(EU2016 / 679).

Μεταφορές δεδομένων τρίτων μερών

Κατά την επεξεργασία του στοιχηματικού σας λογαριασμού και των συνδεδεμένων συναλλαγών του, ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγουμε σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οργανισμούς ανίχνευσης απάτης και ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς από τη Μαλτέζικη Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής.

Σκοπός των επικοινωνιών αυτών θα ήταν να εξασφαλιστεί:

 • Αξιολόγηση αν είστε πολιτικά εκτεθειμένος ή άτομο που υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις.
 • Αξιολόγηση εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι παρόμοια με εκείνα των ατόμων που είναι ύποπτα για απάτη ή ξέπλυμα χρήματος.
 • Επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα, συγκρίνοντας με βάσεις δεδομένων τρίτων.
 • Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με έρευνες για απάτη, θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η αίτηση παροχής πληροφοριών έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων σας ή / και το έννομο συμφέρον της εταιρείας να προστατευθεί από ενδεχόμενη απάτη.

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι μεταφορές δεδομένων εκτός των εταιρειών του ομίλου καλύπτονται με τις κατάλληλες συμβάσεις και τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(EU2016 / 679).

Μεταφορές σε Ρυθμιστικές Αρχές

Για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, μπορεί να κληθούμε να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας στους:

 • Μαλτέζικη Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών
 • Μονάδα Οικονομικών Ερευνών και Ανάλυσης
 • Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυρώσεων
 • Μαλτέζικες και άλλες φορολογικές αρχές, με τους οποίους είμαστε εγγεγραμμένοι
 • Άλλοι φορείς επιβολής του νόμου, όπου ζητείται

Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά όλων των προσωπικών σας στοιχείων, τα έγγραφα επαλήθευσης, πληρωμών και ιστορικό συναλλαγών στοιχημάτων, το ιστορικό των επικοινωνιών με την εταιρεία καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που έχουμε για εσάς. Οι μέθοδοι μεταφοράς των δεδομένων μπορούν να επιβληθούν από την αρμόδια αρχή, για την οποία δεν έχουμε τον έλεγχο.

Μεταφορές για σκοπούς μάρκετινγκ

Θα μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τους εταίρους μάρκετινγκ (πάροχοι δικτύου, τράπεζες, επεξεργαστές πληρωμών, συνεργάτες, κλπ) με βάση μόνο την ελεύθερη, ρητή και σαφή συγκατάθεση από εσάς. Αυτοί οι συνεργάτες θα λαμβάνουν περιορισμένα στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email και αθλητικές προτιμήσεις για λόγους μάρκετινγκ/διαφήμισης.

Μπορεί να αρθεί η συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μέσω της ενότητας «Ο Λογαριασμός μου» ή επικοινωνώντας μαζί μας στο support@winmasters.gr.

Κατόπιν απόσυρσης της συναίνεσής σας, η εταιρεία θα ενημερώσει τους εταίρους της για να σταματήσουν τις επικοινωνίες μάρκετινγκ προς εσάς το συντομότερο δυνατό.

Μεταφορές προς τρίτες χώρες

Η εταιρεία δεν μοιράζεται τακτικά κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προς τρίτους (εκτός των εταιρειών του ομίλου) που βρίσκονται έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή χωρών που θεωρούνται από την ΕΕ ότι παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν στο μέλλον η εταιρεία θα πρέπει να διενεργεί μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε τρίτους (εκτός των εταιρειών του ομίλου) για να είναι σε θέση να σας παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, θα σας ενημερώσουμε για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση Θα εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και θα ζητήσουμε την απαραίτητη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δικαιώματα είναι σεβαστά και εγγυημένα.

Διατήρηση και διάθεση πληροφοριών

Μετά το κλείσιμο του κάθε λογαριασμού, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως και 10 έτη, λόγω της νομικών μας υποχρεώσεων περί Ξεπλύματος Χρήματος και για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Για έως ένα (1) έτος: Λεπτομέρειες από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ημερομηνίες επισκέψεων, πληροφορίες ιστοσελίδας, συνεδρίες και άλλα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τηλεφωνικές κλήσεις προς και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Για έως και πέντε (5) έτη από την τελευταία δραστηριότητα: προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που μας έχετε παρέχει μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων μέσων.
 • Για έως και δέκα (10) έτη από την τελευταία δραστηριότητα: στοιχεία των συναλλαγών και οικονομικών πληροφοριών που μπορεί να μας έχετε παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας, τηλεφώνου ή άλλων μέσων

Θα διατηρήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παρουσίαση και επεξεργασία σε περίπτωση προσφυγής ή νομικής διαδικασίας, στην οποία εσείς, εμείς ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να είναι συμβαλλόμενο μέρος, λόγω της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Εάν ο λογαριασμός σας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι ενεργός, τότε δεν θα επεξεργαστoύμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τη συμμόρφωση μας με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα δικαιώματα των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
 • να ζητήσετε μια διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένα.
 • αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων.
 • να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων.
 • να καταθέσετε ένσταση κατά της επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • να ζητήσετε να εξαγάγετε τα δεδομένα σας.
 • να είστε ενημερωμένοι σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

Τα δικαιώματα σας μπορεί να τα ασκείτε σύμφωνα με το σχετικό νόμο, που μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς σχετικά με το πότε μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support@winmasters.gr

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων η οποία μπορεί να βρεθεί στο http://www.dpa.gr/.

Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στην Πολιτική Απορρήτου στο μέλλον, θα δημοσιευθούν από αυτήν τη σελίδα και θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις αλλαγές αυτές και να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ο πελάτης μας πριν αυτές τεθούν σε ισχύ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 23 Μαΐου 2018.

7. Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών

7.1 Οι όροι που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο (Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών) ισχύουν για όλες τις προωθητικές προσφορές διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας (η κάθε μία Προσφορά) και, μαζί με τυχόν ισχύοντες, ειδικούς, προωθητικούς όρους, οι οποίοι επίσης μπορεί να αναφέρονται ως “Βασικοί Όροι”, που καθορίζονται στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για τη σχετική Προώθηση (Ειδικοί Όροι Προώθησης), αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη winmasters.gr και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή μας. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά, υποδηλώνετε ότι δέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Κανόνες.

7.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών και κάθε ισχύοντα Ειδικό Όρο Προώθησης πριν συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προσφορά.

7.3 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίθεση ή ασυμφωνία μεταξύ αυτών των Τυπικών Όρων Προωθητικών Ενεργειών και των Ειδικών Όρων Προωθητικών Ενεργειών, θα υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών, ακολουθούμενοι από αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών, αλλά μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίλυση τέτοιων αντιθέσεων ή ασυμφωνιών.

7.4 Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, η συμμετοχή σε κάθε Προωθητική ενέργεια είναι περιορισμένη σε ένα άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση ή οργανισμό στον οποίο η winmasters.gr αποστέλλει την Προωθητική ενέργεια. Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα σε συγκεκριμένες Προωθητικές Ενέργειες να περιορίσει τη συμμετοχή σε παίκτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Όταν μία Προωθητική ενέργεια επιτρέπει πολλαπλούς συμμετέχοντες, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει τον αριθμό των συμμετεχόντων.

7.5 Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια είναι προαιρετική.

7.6 Για κάποιες Προωθητικές ενέργειες, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις αποδέσμευσης ή περιορισμοί ανάληψης προτού ένα μπόνους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να παιχθεί με ή, ενδεχομένως να αναληφθεί , ή ως προϋπόθεση για να επιλεχθεί για ένα βραβείο, ή να διαγωνιστεί σε ένα διαγωνισμό, συναγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά. Οι εν λόγω επιπρόσθετοι περιορισμοί ή απαιτήσεις θα πρέπει να περιέχονται ή να αναφέρονται στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη από τον winmasters.gr λογαριασμό μόνο όσα κεφάλαια λαμβάνονται μέσω μπόνους στις Υπηρεσίες Αθλημάτων όταν θα έχετε εκπληρώσει τους στοιχηματικούς περιορισμούς που συνδέονται με την προσφορά Μπόνους.

7.7 Σε περίπτωση που προβείτε σε ανάληψη κεφαλαίων για τα οποία έχετε λάβει ένα Μπόνους, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ισχύουσες απαιτήσεις αποδέσμευσης, περιορισμοί αποπληρωμής ή γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας, θα σας καταπίπτει το συνολικό ποσό του Μπόνους και τυχόν κέρδη που προήλθαν από αυτό το Μπόνους και η winmasters.gr θα δικαιούται να το αφαιρέσει από τον winmasters.gr Λογαριασμό σας.

7.8 Η χρήση από εσάς οποιωνδήποτε μπόνους πραγματικών χρημάτων υπόκειται από την winmasters.gr σε αναθεώρηση για παράτυπους τρόπους παιξίματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί το δίκαιο παιχνίδι και η ορθή χρήση των μπόνους, η winmasters.gr θεωρεί το χαμηλό περιθώριο στοιχήματος, το ίσο στοίχημα, το μηδενικού κινδύνου στοίχημα ή το αντισταθμιστικού κινδύνου στοίχημα ότι είναι παράτυποι τρόποι παιχνιδιού όταν αναπτύσσονται για να εκμεταλλευθούν τα μπόνους. Περαιτέρω παραδείγματα με παράτυπους τρόπους παιχνιδιού επίσης περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε: (i) τοποθέτηση μονών ή πολλαπλών στοιχημάτων αξίας πενήντα τοις εκατό ή περισσότερο του μπόνους σε κάθε μονό παιχνίδι, ατομικό χέρι, ή γύρο, τη δημιουργία ενός υπολοίπου καθώς και τη σημαντική αλλαγή των μοτίβων παιχνιδιού (το μέγεθος του στοιχήματος, τύποι παιχνιδιών, δομές στοιχήματος, κ.λπ.) προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης του μπόνους, (ii) τοποθέτηση μεγάλων στοιχημάτων που καταλήγουν σε ένα σημαντικό κέρδος ακολουθούμενο από μια πτώση στο μέγεθος του στοιχήματος ίση ή μεγαλύτερη από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό του μέσου όρου του προηγούμενου μεγέθους του στοιχήματος έως ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης του μπόνους, (iii) εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευθούμε ότι έχετε επιδιώξει μόνο την εκμετάλλευση του μπόνους που προσφέρθηκε από τη winmasters.gr με καλή τη πίστη για ενίσχυση της διασκέδασής σας (για παράδειγμα, όσον αφορά την αποδοχή ενός μπόνους, την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης στοιχηματισμού και κεφαλαίων που ανακλήθηκαν εκ των υστέρων). Σε περίπτωση που η winmasters.gr κρίνει ότι έλαβε χώρα ένας παράτυπος τρόπος παιχνιδιού, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την εξαργύρωση κεφαλαίων από το Λογαριασμό σας και/ή να παρακρατήσει οποιαδήποτε από τα κέρδη σας προήλθαν από τη χρήση του μπόνους.

7.9 Παίκτες που εξαιρούνται και αποκλείονται: Στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι της winmasters.gr, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, ή οποιαδήποτε μέλη των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών υπό τις οποίες η winmasters.gr διατηρεί ενεργή αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών, ή οποιοσδήποτε από ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους ή πωλητές (συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων διαφήμισης, εκτύπωσης και δημοσίευσης) ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι οποιουδήποτε φορέα συνδέεται με οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια, ή συγγενείς οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, η λέξη “συγγενής” περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε σύζυγο, σύντροφο, παιδί ή αδελφό και κάθε πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό όπως επίσης οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

7.10 Εάν ένας μη επιλέξιμος Πελάτης συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια, η winmasters.gr, διατηρεί το δικαίωμα, με επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των Όρων και Προϋποθέσεων, να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε μπόνους, πληρωμής, βραβείου ή άλλου επάθλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Λογαριασμό του Πελάτη.

7.11 Η winmasters.gr, διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε παίκτη που εξαπατά ή που παραποιεί ή αποπειράται να παραποιήσει τη διαδικασία συμμετοχής, ή τη λειτουργία της, οποιασδήποτε Προωθητικής ενέργειας ή του οποίου η συμπεριφορά συνιστά παραβίαση των Κανόνων, εναντίωση στο πνεύμα των Κανόνων ή την πρόθεση της σχετικής Προωθητικής ενέργειας , ή θα μπορούσε, κατά την εύλογη κρίση του, να καταστήσει τη winmasters.gr, οποιαδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου, ανυπόληπτη.

7.12 Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει ή τερματίσει οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια, ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε εκτύπωση, παραγωγή, διανομή ή άλλο σφάλμα σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια ή στην Ιστοσελίδα, ή οπουδήποτε έχει υπάρξει σφάλμα στην προετοιμασία για ή τη διεξαγωγή οποιασδήποτε Προωθητική ενέργεια που επηρεάζει το αποτέλεσμα της Προωθητική ενέργεια ή τον αριθμό των συμμετεχόντων ή την αξία των απαιτήσεων.

7.13 Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν από τη winmasters.gr ανά πάσα στιγμή με τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων επί της σχετικής σελίδας (επί των σχετικών σελίδων) της Ιστοσελίδας. Η winmasters.gr συνιστά να επανέρχεστε τακτικά σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών. Με τη συνεχή συμμετοχή σας στην Προωθητική ενέργεια, αποδέχεστε οποιονδήποτε από τους τροποποιημένους όρους.

7.14 Κατά την εγγραφή στην winmasters.gr, συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μέσω e-mail, ταχυδρομείο, SMS και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να σταματήσετε την λήψη μηνυμάτων επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

8. Γενικοί Κανόνες Αθλητικών Στοιχημάτων

8.1 Αυτό το σύνολο Όρων και Προϋποθέσεων διέπει τη χρήση του Αθλητικού Στοιχήματος της winmasters.gr. Κατά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος στη winmasters.gr, ο Πελάτης έχει ως εκ προοιμίου συμφωνήσει ότι ο Πελάτης έχει διαβάσει, καταλάβει και θα τηρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

8.2 Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Ιστοσελίδα, στα όρια στοιχηματισμού, στα όρια αποπληρωμής και στις προσφορές της.

8.3 Ένα στοίχημα δεν είναι έγκυρο μέχρι να επικυρωθεί και να εμφανισθεί στο ιστορικό στοιχημάτων του πελάτη. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αβεβαιότητα για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος, ο πελάτης καλείται να ελέγξει τα ανοιχτά (σε εκκρεμότητα) στοιχήματα, ή να επικοινωνήσει με την τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

8.4 Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία σχετικά με την αποδοχή (ή την έλλειψη) οποιασδήποτε συναλλαγής στο λογαριασμό του πελάτη, η βάση δεδομένων καταγραφής συναλλαγών θα είναι η ανώτατη αρχή για να αποφανθεί σε τέτοια ζητήματα.

8.5 Κάθε στοίχημα το οποίο έχει τοποθετηθεί και έχει γίνει αποδεκτό δεν γίνεται να τροποποιηθεί, να αποσυρθεί ή να ακυρωθεί, εκτός των περιπτώσεων που αναγράφονται παρακάτω. Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κηρύξει άκυρο ένα στοίχημα, στο σύνολό του ή εν μέρει, εάν είναι προφανές ότι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις έχουν συμβεί:

· Τα στοιχήματα έχουν προσφερθεί, τοποθετηθεί και/ή έγιναν αποδεκτά εξαιτίας ενός Σφάλματος, (“Σφάλμα” είναι ένα λάθος, τυπογραφικό σφάλμα καταχώρησης, παρερμηνεία, εσφαλμένη ανάγνωση, λανθασμένη μετάφραση, εσφαλμένη ορθογραφία, τεχνικός κίνδυνος, σφάλμα εγγραφής, λάθος συναλλαγής, προφανές σφάλμα, ανωτέρα βία και/ή οτιδήποτε παρόμοιο)

· Τοποθετήθηκαν στοιχήματα ενώ η Ιστοσελίδα αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα, τα οποία (στοιχήματα) διαφορετικά δεν θα γινόντουσαν αποδεκτά,

· Στοιχηματισμός υπό Επιρροή, (“Στοιχηματισμός υπό Επιρροή” είναι μία πράξη, που απαγορεύεται από τη winmasters.gr, όπου ένας Πελάτης, ή ομάδες που δρουν σε συνδυασμό με έναν Πελάτη, μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή ενός γεγονότος – άμεσα ή έμμεσα.),

· Συνδικάτο Στοιχηματισμού, (“Συνδικάτο Στοιχηματισμού” είναι μία πράξη, που απαγορεύεται από τη winmasters.gr, όπου ένας Πελάτης, ή όμαδες που δρουν σε συνδυασμό με έναν Πελάτη, καταστρατηγούν τους Κανόνες της winmasters.gr – άμεσα ή έμμεσα)

· Ένα αποτέλεσμα έχει επηρεαστεί από εγκληματικές πράξεις - άμεσα ή έμμεσα

· Έχει γίνει μια δημόσια ανακοίνωση σχετική με το στοίχημα η οποία μεταβάλλει σημαντικά τις αποδόσεις

 • Για Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα :

· Στοιχήματα που επηρεάστηκαν μετά την έναρξη του αγώνα

· Στοιχήματα που επηρεάστηκαν μετά από ένα γεγονός που ήταν σε εξελίξη και όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν μεταβληθεί με άμεσο και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Για Στοιχήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα (Live) :

· Στοιχήματα που τοποθετούνται με λανθασμένες αποδόσεις λόγω καθυστέρησης ή αποτυχημένης κάλυψης της ζωντανής μετάδοσης

· Στοιχήματα που τοποθετούνται σε συγκεκριμένες αγορές οι οποίες έχουν ήδη τελειώσει, ή αλλιώς μετά από ένα γεγονός το οποίο κανονικά θα μπορούσε να οδηγήσει στο ότι το αποτέλεσμα έχει ήδη συμβεί ή συμβαίνει ( π.χ. στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές όπως “Συνολικά Γκολ” ή “Επόμενο Γκολ” ενώ ένα πέναλτυ έχει κατακυρωθεί ή εκτελεστεί)

· Στοιχήματα που τοποθετούνται σε αποδόσεις που αναφέρονται σε διαφορετικό σκορ από το υπάρχον

· Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν όταν το αποτέλεσμα του αγώνα έχει ήδη τελεσιδικήσει.

8.6 Σε περίπτωση που προσφέρθηκαν λανθασμένες αποδόσεις κατά τη διάρκεια των live στοιχημάτων οι οποίες προκλήθηκαν από οποιοδήποτε είδος σφάλματος, η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα ( τα στοιχήματα), ακόμη κι αν το γεγονός έχει τελειώσει.

8.7 Ένα στοίχημα μπορεί να κηρυχτεί άκυρο, και σε αυτήν την περίπτωση, θα διακανονιστεί με αποδόσεις 1,00. Σε ένα συνδυαστικό/πολλαπλό στοίχημα, το ακυρωμένο γεγονός διακανονίζεται με αποδόσεις 1,00 και οι συνολικές αποδόσεις του δελτίου προσαρμόζονται αναλόγως. Το πολλαπλό στοίχημα θα μπορεί ακόμη να κερδίσει εάν οι υπόλοιπες επιλογές έχουν επίσης κερδίσει. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει τεχνικές δυσκολίες να ακυρώσει ένα στοίχημα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε άκυρα κέρδη από τα υπόλοιπα των πελατών της.

8.8 Εκτός αναφέρεται διαφορετικά ,στις παρακάτω εξαιρέσεις, στην προσφορά στοιχήματος ή στους ειδικούς κανόνες για κάθε άθλημα – η αρχή “όλα τα στοιχήματα ισχύουν” εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχήματα. Αυτό σημαίνει, ότι εάν ο αθλητής (ή η ομάδα, κ.λπ.), για τον οποίο/α έχει τοποθετηθεί ένα στοίχημα, δεν συμμετάσχει ,για οποιοδήποτε λόγο, το στοίχημα θεωρείται ως χαμένο εάν πραγματοποιηθεί το γεγονός. Το στοίχημα θα κηρυχθεί άκυρο, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο αγώνας/η διοργάνωση ακυρωθεί ή κηρυχτεί ως άκυρο/άκυρη

· Για Head to Head (H2H) στοιχήματα : Εάν ένας ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αποσυρθούν πριν την έναρξη του αγώνα/ της διοργάνωσης.

8.9 Η winmasters.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα ή την επικαιροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης (π.χ. Live σκορ και αποτελέσματα που αποστέλλονται με μηνύματα μέσω e-mail). Οποιαδήποτε δυσλειτουργία των live score trackers και εν γένει των widgets δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία αξιώσεων .Το ποντάρισμα είναι αποκλειστικά το ποσό που επιβεβαιώνεται και καταγράφεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση που το εσφαλμένο γεγονός/στοίχημα ακυρωθεί, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και οι αποδόσεις ορίζονται σε 1,00.

8.10 Η winmasters.gr αποδέχεται μόνον εκείνα τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον αγωνιστικό χώρο ή την πλατφόρμα. Αποτελέσματα που προκύπτουν από πειθαρχικά αποφάσεις, από αθλητικά δικαστήρια ή από άλλο δικαστήριο δεν θα γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση παραβίασης των αθλητικών νόμων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει οποιαδήποτε κέρδη και να παρακρατήσει την πληρωμή (τις πληρωμές). Αυτό επίσης ισχύει για τα γεγονότα στο live στοιχηματισμό.

8.11 Τα κέρδη καταβάλλονται μέχρι ένα μέγιστο ποσό. Εάν ο Πελάτης τοποθετήσει ένα στοίχημα και η πληρωμή του υπερβαίνει το μέγιστο όριο κερδών, η winmasters.gr δεν ευθύνεται για την υπέρβαση του ποσού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η πληρωμή των κερδών θα μειωθεί ανάλογα. Αυτό ισχύει επίσης εάν η winmasters.gr δεν έχει προειδοποιήσει τον στοιχηματίζοντα για πιθανή υπέρβαση των ορίων κερδών κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Ισχύουν τα ακόλουθα όρια κερδών ανά χρήστη:

*15.000€ ανά στοίχημα ή ανά ημέρα

*20.000€ ανά εβδομάδα

*25.000€ ανά μήνα

Η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει διαφορετικά όρια κερδών για μεμονωμένους παίκτες.

8.12 Tα Όρια Πονταρίσματος είναι τα μέγιστα αποδεκτά πονταρίσματα του ενός γεγονότος και του δελτίου συνδυαστικά. Τοποθετώντας το ίδιο ποντάρισμα πολλαπλές φορές υπερβαίνοντας το όριο πονταρίσματος θα θεωρείται απάτη προς την Εταιρεία και η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα σχετικά στοιχήματα/πονταρίσματα/δελτία.

8.13 Τα ποσά πονταρίσματος θέτονται από κάθε Πελάτη ξεχωριστά, με εξαίρεση τον περιορισμό που επιβάλλεται από τα όρια κερδών σύμφωνα με τον υπολογισμό κερδών και πιθανών ορίων πονταρίσματος. Όλα τα Στοιχήματα θα πρέπει να καλύπτονται από το υπόλοιπο του λογαριασμού του Πελάτη, ειδάλλως το στοίχημα δεν επιτρέπεται.

8.14 Προκειμένου να αποφευχθεί ένα στοίχημα να μη γίνει αποδεκτό εξαιτίας αλλαγών των αποδόσεων, το σύστημα αυτόματα επικαιροποιεί τις αποδόσεις πριν την επιβεβαίωση του δελτίου και ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει τις τελευταίες αποδόσεις στο δελτίο στοιχήματος πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωση.

8.15 Ο Πελάτης ίσως δεν μπορεί να συνδυάσει συνδεδεμένα στοιχήματα επί του ιδίου γεγονότος (“συνδεδεμένα στοιχήματα” είναι δύο ή περισσότερα στοιχήματα που έχουν σχετική συνάφεια).

8.16 Το ελάχιστο ποντάρισμα στο αθλητικό στοίχημα είναι 0,20 €.

8.17 Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν παρέχει πλήρη κάλυψη και η διαφορά δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι προσφορές για την τοποθέτηση στοιχημάτων θα γίνουν αποδεκτές από την εταιρεία μόνον με τη σειρά κατά την οποία έχουν ληφθεί για όσο διάστημα ο στοιχηματικός λογαριασμός για κάθε μεμονωμένο στοίχημα έχει πλήρως καλυφθεί. Εάν το ποντάρισμα για ένα στοίχημα καλύπτεται μόνο μερικώς από το υπόλοιπο του λογαριασμού, το στοίχημα θεωρείται ότι τοποθετήθηκε με ένα ποντάρισμα που ανταποκρίνεται στο υπόλοιπο που απέμεινε στο λογαριασμό.

8.18 Τα live στοιχήματα καθορίζονται επί των στατιστικών της ίδιας της εταιρείας τα οποία βασίζονται στην πραγματική εξέλιξη του παιχνιδιού. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, στα live στοιχήματα όλα τα πονταρίσματα σε “Μη συμμετέχοντες” θα θεωρούνται άκυρα.

8.19 Συστήματα Στοιχήματος

8.19.1 Για στοιχήματα Πριν την έναρξη του αγώνα και για Live στοιχήματα, είναι δυνατός ο συνδυασμός μέχρι και είκοσι (20) διαφορετικών στοιχημάτων σε ένα μόνο δελτίο. Βάσει αυτών των είκοσι (20) επιλογών μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμούς σε μονά, δυάδες, τριάδες, κ.λ.π.

8.19.2 Ονομασίες και περιγραφή συστημάτων

Τι είναι ένα σύστημα στοιχήματος ;

Τα συστήματα στοιχήματος είναι ο κωδικοποιημένος τρόπος ανάπτυξης στηλών από ένα επιλεγμένο σύνολο γεγονότων ανά πλήθος ζητούμενων γεγονότων όπου καλύπτονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αυτού του στοιχήματος με το πλεονέκτημα να κερδίσεις ακόμη και αν δεν είναι κερδισμένες όλες οι επιλογές του πονταρίσματος.

Τα συστήματα παρουσιάζονται ως δυο (2) αριθμοί που διαχωρίζονται από μια κάθετη διαγώνιο (/) π.χ. 2/4, με τον πρώτο αριθμό να υποδηλώνει τα ζητούμενα σημεία (στην συγκεκριμένη περίπτωση, δυάδες) και τον δεύτερο αριθμό να υποδηλώνει το σύνολο των αγώνων από όπου επιλέγονται.

Παραδείγματος χάρη, σε ένα σύστημα 2/4, θα επιλέξετε 4 αγώνες και θα κάνετε κλικ στην καρτέλα Συστήματα στην κορυφή του δελτίου στοιχήματος, εν συνεχεία θα δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το σύστημα. Το σύστημα 2/4 αποτελείται από 6 πιθανούς συνδυασμούς (στήλη) χρησιμοποιώντας τις 4 επιλογές σας, έτσι ένα ποντάρισμα ύψους 1 ευρώ ανά στήλη θα κόστιζε συνολικά 6 ευρώ. Ακόμη και αν μόνο 2 από τις επιλογές σας είναι επιτυχείς, το στοίχημα σας θα είναι κερδισμένο, με το ποσό επιστρεφόμενου κέρδους να εξαρτάται από τον πόσες επιλογές σας είναι επιτυχείς. Αν μόνο μια ή καμία από τις επιλογές σας δεν είναι κερδισμένη, το σύστημα είναι χαμένο. Όταν τοποθετείτε ένα σύστημα, το ποσό των πιθανών κερδών που εμφανίζεται, είναι το μέγιστο δυνατό ποσό κέρδους, αν όλες οι επιλογές είναι κερδισμένες.

Σύστημα που περιλαμβάνει 3 επιλογές :

 • Σύστημα 2/3 : Ένα σύστημα 2/3 αποτελείται από 3 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (3 δυάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 2/3 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 3 ευρώ.
 • Trixie : Ένα Trixie σύστημα αποτελείται από 4 στοιχήματα σου συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα, 3 δυάδες και μια τριάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Trixie με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 3 ευρώ.
 • Patent : Ένα Patent σύστημα αποτελείται από 7 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα, 3 μονά, 3 δυάδες και μια τριάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη επιλογή εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Patent με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 7 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 4 επιλογές :

 • Σύστημα 2/4 : Ένα σύστημα 2/4 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (6 δυάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 2/4 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 6 ευρώ.
 • Σύστημα 3/4 : Ένα σύστημα 3/4 αποτελείται από 4 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (4 τριάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τριάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 3/4 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 4 ευρώ.
 • Yankee : Ένα Yankee σύστημα αποτελείται από 11 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα , 6 δυάδες, 4 τριάδες και μια τετράδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Yankee με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 11 ευρώ.
 • Lucky 15 : Ένα Lucky 15 σύστημα αποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα, 4 μονά, 6 δυάδες, 4 τριάδες και μια τετράδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη επιλογή εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Lucky 15 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 5 επιλογές :

 • Σύστημα 2/5 : Ένα σύστημα 2/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (10 δυάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 2/5 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 10 ευρώ.
 • Σύστημα 3/5 : Ένα σύστημα 3/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (10 τριάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τριάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 3/5 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 10 ευρώ.
 • Σύστημα 4/5 : Ένα σύστημα 4/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (5 τετράδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τετράδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 4/5 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 5 ευρώ.
 • Super Yankee : Ένα Super Yankee σύστημα αποτελείται από 26 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα , 10 δυάδες,10 τριάδες, 5 τετράδες και μια πεντάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Super Yankee με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 26 ευρώ.
 • Lucky 31 : Ένα Lucky 31 σύστημα αποτελείται από 31 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα , 5 μονά,10 δυάδες,10 τριάδες, 5 τετράδες και μια πεντάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη επιλογή εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Lucky 31 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 31 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 6 επιλογές :

 • Σύστημα 2/6 : Ένα σύστημα 2/6 αποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (15 δυάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 2/6 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 15 ευρώ.
 • Σύστημα 3/6 : Ένα σύστημα 3/6 αποτελείται από 20 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (20 τριάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τριάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 3/6 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 20 ευρώ.
 • Σύστημα 4/6 : Ένα σύστημα 4/6 αποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (15 τετράδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τετράδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 4/6 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 15 ευρώ.
 • Σύστημα 5/6 : Ένα σύστημα 5/6 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (6 πεντάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη πεντάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 5/6 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 6 ευρώ.
 • Heinz : Ένα Heinz σύστημα αποτελείται από 57 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα , 15 δυάδες,20 τριάδες, 15 τετράδες ,6 πεντάδες και μια εξάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Heinz με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 57 ευρώ.
 • Lucky 63 : Ένα Lucky 63 σύστημα αποτελείται από 63 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα ,6 μονά, 15 δυάδες,20 τριάδες, 15 τετράδες ,6 πεντάδες και μια εξάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη επιλογή εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα Lucky 63 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 63 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 7 επιλογές :

 • Σύστημα 2/7 : Ένα σύστημα 2/7 αποτελείται από 21 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (15 δυάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 2/7 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 21 ευρώ.
 • Σύστημα 3/7 : Ένα σύστημα 3/7 αποτελείται από 35 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (35 τριάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τριάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 3/7 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 35 ευρώ.
 • Σύστημα 4/7 : Ένα σύστημα 4/7 αποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (35 τετράδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τετράδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 4/7 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 35 ευρώ.
 • Σύστημα 5/7 : Ένα σύστημα 5/7 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (21 πεντάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη πεντάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 5/7 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 21 ευρώ.
 • Σύστημα 6/7 : Ένα σύστημα 6/7 αποτελείται από 7 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (7 εξάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη εξάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 6/7 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 7 ευρώ.
 • Super Heinz : Ένα Super Heinz σύστημα αποτελείται από 120 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα ,21 δυάδες, 35 τριάδες, 35 τετράδες, 21 πεντάδες, 7 εξάδες και μια επτάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα Super Heinz σύστημα με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 120 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 8 επιλογές :

 • Σύστημα 2/8 : Ένα σύστημα 2/8 αποτελείται από 28 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (28 δυάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 2/8 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 28 ευρώ.
 • Σύστημα 3/8 : Ένα σύστημα 3/8 αποτελείται από 56 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (56 τριάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τριάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 3/8 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 56 ευρώ.
 • Σύστημα 4/8 : Ένα σύστημα 4/8 αποτελείται από 70 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (70 τετράδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη τετράδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 4/8 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 70 ευρώ.
 • Σύστημα 5/8 : Ένα σύστημα 5/8 αποτελείται από 56 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (56 πεντάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη πεντάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 5/8 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 56 ευρώ.
 • Σύστημα 6/8 : Ένα σύστημα 6/8 αποτελείται από 28 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (28εξάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη εξάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 6/8 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 28 ευρώ.
 • Σύστημα 7/8 : Ένα σύστημα 7/8 αποτελείται από 8 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα (8 επτάδες). Οποιαδήποτε κερδισμένη επτάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα σύστημα 7/8 με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 28 ευρώ.
 • Goliath : Ένα Goliath σύστημα αποτελείται από 247 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές από διαφορετικά γεγονότα, 28 δυάδες, 56 τριάδες, 70 τετράδες, 56 πεντάδες, 28 εξάδες, 8 επτάδες και μια οκτάδα. Οποιαδήποτε κερδισμένη δυάδα εγγυάται κάποια επιστροφή πονταρίσματος. Σημειώστε ότι ένα Goliath σύστημα με 1 ευρώ ανά στήλη κοστίζει 247ευρώ.

9. Γενικοί Κανόνες Καζίνο, Live Καζίνο και Virtuals

9.1 Τα Παιχνίδια Καζίνο προσφέρονται από την winmasters.gr από τις ακόλουθες εταιρίες:

 • Microgaming
 • Evolution Gaming
 • EGT
 • Isoftbet
 • Tom Horn
 • Play'n GO
 • Netent

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο Καζίνο τοποθετούνται αντίστοιχα στους διακομιστές της Microgaming, Evolution Gaming, EGT, Isoftbet, Tom Horn και Play'n GO ανάλογα με τον πάροχο του παιχνιδιού στο οποίο τοποθετήθηκε το στοίχημα. Η winmasters.gr έχει λάβει άδεια από τους Παρόχους Παιχνιδιών Καζίνο να αντιπροσωπεύει, να προωθεί και να εμπορεύεται τα παιχνίδια του Καζίνο. Η winmasters.gr λαμβάνει, κατέχει και καταβάλλει χρηματικά κεφάλαια σε σχέση με Κάτοχο Λογαριασμού για σκοπούς συναλλαγών και διακανονισμών στο Καζίνο.

9.2 Η winmasters.gr αποδέχεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται προς, από και/ ή το Καζίνο αποκλειστικά για κεφάλαια που εισπράττονται, κρατούνται και /ή πληρώνονται από τον winmasters.gr λογαριασμό σε συνδυασμό με την υπάρχουσα συμφωνία με τους Παρόχους Παιχνιδιών Καζίνο.

9.3 Όλα τα Παιχνίδια του Καζίνο είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και επαληθεύονται από τις Αρχές για την αποφυγή ενδεχομένων ενεργειών υποκλοπής (hacking). Ωστόσο, τα τεχνικά κενά που δεν σχετίζονται με την εταιρεία μας ενδέχεται να δώσουν τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους χρήστες να επωφεληθούν από αυτά. Παράτυπα κέρδη ή συμπεριφορές θα διερευνηθούν και η winmasters.gr διατηρεί το δικαίωμα να κατασχέσει οποιαδήποτε κέδρη προέρχονται από τέτοιου είδος συμπεριφορές.

9.4 Τα παιχνίδια του Καζίνο λειτουργούν με μικρή γκανιότα προς όφελος των πελατών.

9.5 Με το παρόν συμφωνείτε πως σε περίπτωση κέρδους ενός τζάκποτ ύψους 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια του Καζίνο στην winmasters.gr, τα κέρδη θα μπορούν να αποδοθούν όταν ο πάροχος του Παιχνιδιού Καζίνο επιβεβαιώσει το κέρδος και το αποδεχτεί.

9.6 Η winmasters.gr έχει εξασφαλίσει τζάκποτς με τους παρόχους των παιχνιδιών Καζίνο συνεπώς όλα τα κέρδη θα πληρώνονται μέσω κεντρικών pools των παρόχων παιχνιδιών .Για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, ο Πελάτης θα λάβει τα κέρδη του μόλις ο πάροχος του παιχνιδιού Καζίνο μεταφέρει τα σχετικά κεφάλαια στην winmasters.gr.

9.7 Το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού στα παιχνίδια Καζίνο / Live Καζίνο είναι 0.10 €. Ωστόσο, λίγα παιχνίδια μπορεί να έχουν και μεγαλύτερο από 0.10 € ελάχιστο ποσό.

9.8 Η πρόσβαση σε κάποια παιχνίδια μπορεί να είναι περιορισμένη.

9.9 Η winmasters.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνοδεύουν τα παιχνίδια Καζίνο.

9.10 Οι κανόνες για κάθε παιχνίδι μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη περιοχή κάθε παιχνιδιού.

9.11 Tα Virtuals παιχνίδια της winmasters.gr υπόκειται στις ρυθμίσεις της Μάλτα υπό τον Αριθμό Αδείας MGA/B2C/172/2009.

9.12 Κανόνες στοιχηματισμού Virtuals. Οι κανόνες των Virtuals παιχνιδιών είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Γενικών Κανόνων Στοιχηματισμού, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ .

10. Γενικοί Κανόνες 0% Γκανιότας

10.1 Οι αγώνες με 0% γκανιότα δεν προσμετρούνται στις ειδικές προσφορές της εταιρείας.

10.2 Η 0% γκανιότα προσμετριέται με στρογγυλοποίηση 3 ψηφίων (για παράδειγμα 0,003 γίνεται 0% μετά από στρογγυλοποίηση).

10.3 Η 0% γκανιότα είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές 1Χ2 ή Νικητής Αγώνα ή Νικητής.

10.4 Η 0% γκανιότα είναι διαθέσιμη μόνο συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα και είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές Πριν την έναρξη του αγώνα.

10.5 Η προσφορά 0% γκανιότα δεν μπορεί να συνδυαστεί με Cash Out στον ζωντανό στοιχηματισμό (live betting)

11. Όροι και Προϋποθέσεις Cash Out (πρόωρη εκταμίευση)

11.1 Η επιλογή Cash Out είναι διαθέσιμη σε προεπιλεγμένες αγορές τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα, για μια ποικιλία αθλημάτων συμπεριλαμβανομένων των Ποδοσφαίρου, Τένις, Καλαθόσφαιρας και Βόλεϊ.

11.2 Η επιλογή Cash Out δε θα είναι διαθέσιμη εάν: οι όροι για τα Each Way στοιχήματα αλλάξουν (είτε η θέση ή η απόδοση ή και τα δυο), αλλάξουν οι πόντοι στους οποίους έχει ένα στοίχημα τοποθετηθεί για αγορές Χάντικαπ ή Over/Under, καθώς και αν το σκορ αλλάξει σε αγορές Ασιατικού Χάντικαπ στο Ποδόσφαιρο σε live στοιχηματισμό.

11.3 Η winmasters δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Cash Out θα είναι διαθέσιμο στην εκάστοτε στοιχηματική επιλογή σου. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.

11.4 Η επιλογή Cash Out θα είναι διαθέσιμη μόνο εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου - οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή ή την αγορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να προσφέρει ένα διαφορετικό ποσό εξαργύρωσης ή την αναστολή ή της οριστική φραγή της επιλογής του Cash Out.

11.5 Τα στοιχήματα που έχουν εξαργυρωθεί με την επιλογή του Cash Out θα θεωρούνται και θα εμφανίζονται ως διευθετημένα. Το τελικό αποτέλεσμα της αγοράς δεν σχετίζεται με τη διευθέτηση του στοιχήματος.

11.6 Τα στοιχήματα που έχουν διευθετηθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή του Cash Out δεν περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις τζίρου των ειδικών προσφορών της εταιρείας. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε ειδική προσφορά προσφέρει που επηρεάστηκε από οποιοδήποτε τεχνικό / ανθρώπινο λάθος.

11.7 Ένα στοίχημα θα ακυρωθεί εάν η χρήση του Cash Out γίνει σε αγορές ή αποδόσεις που επηρεάστηκαν από ένα τεχνικό λάθος.

11.8 Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας Δωρεάν Στοίχημα (Freebet) δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Cash Out, ενώ τα στοιχήματα που τοποθετούνται με χρήματα μπόνους μπορούν. H winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε Δωρεάν Στοίχημα που επηρεάζεται λόγω τεχνικού / ανθρώπινου σφάλματος.

11.9 Συστήματα που τοποθετήθηκαν από την επιλογή (tab) των παρολί στο στοιχηματικό δελτίο, δε θα είναι διαθέσιμα για την επιλογή του Cash Out.

11.10 Η winmasters δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά παίχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος.

11.11 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει, να περιορίσει ή να ακυρώσει το Cash Out από συγκεκριμένους κατόχους λογαριασμών.

11.12 Για την επιλογή «Μερικό Cash Out» (Partial Cash Out), οι παραπάνω όροι επίσης εφαρμόζονται.

11.13 Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.