1.0.498

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις (Σύμβαση Προσχώρησης)

Αυτή είναι η έκδοση 1.1 των winmasters.gr Όρων και Προϋποθέσεων, όπως αρχικά αναρτήθηκαν στις 21/12/2022

Περιεχόμενα


1. Ορισμοί

Για τις ανάγκες της Σύμβασης Προσχώρησης οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση/διεξαγωγή Παιγνίων.

Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης του Κατόχου Άδειας.

Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

Διαδικτυακό Στοίχημα ή Στοίχημα σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), είναι το Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται στο διαδίκτυο και συνίσταται σε πρόβλεψη από τους Παίκτες της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual sports), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Εμείς, εμάς, μας, Κάτοχος, Κάτοχος Άδειας, Εταιρεία είναι η Level Up Interactive Limited Ltd (εφεξής η ”WM”), μια εταιρεία με έδρα στη Μάλτα και αριθμό μητρώου C65151 που παρέχει τον Ιστότοπο με καταστατική έδρα στη διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A174), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077 Μάλτα.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται από τη WM σε κάθε Παίκτη για τη Συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, που αυτή διοργανώνει και διεξάγει

Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος www.winmasters.gr μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια.

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η με αριθμό 554/5/15.4.2021 (Β’ 1633) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει στον Κάτοχο οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το νομικό πρόσωπο Level Up Interactive Limited που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 και της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης. Οποιαδήποτε αναφορά σε “η Εταιρεία” ή “winmasters.gr” ή “Εμείς” νοείται η Level Up Interactive Limited.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από τον Κάτοχο Άδειας.

Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, είναι τα Τυχερά Παίγνια καζίνο, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Μέσο Πληρωμής είναι κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μεταφορά Χρημάτων είναι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή.

Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός ή Κανόνες Στοιχηματισμού είναι το ενημερωτικό υλικό που αναρτάται στον Ιστότοπο και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης.

Όροι και Προϋποθέσεις είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Παίκτη όπως αναφέρονται στην παρούσα.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στο/α Παίγνιο/α. Οποιαδήποτε αναφορά σε “Εσείς”, ή “Χρήστης” ή “Πελάτης”, νοείται ο “Παίκτης” όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια στοιχείων.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Πραγματικός Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

Σύμβαση Προσχώρησης ή Σύμβαση είναι η σύμβαση στην οποία προσχωρεί ο Παίκτης προκειμένου να Συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω του Ιστοτόπου.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Κατόχου Άδειας και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν.4557/2018 ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.

2. Αντικείμενο και σκοπός της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου www.winmasters.gr και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η Level Up Interactive Limited έχει λάβει Άδειες Διοργάνωσης/Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, συγκεκριμένα Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος (αρ. HGC-020-LH) και Άδεια Τύπου 2 για Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (αρ. HGC-021-LH), σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 και τις υπ’ αριθμόν 570/2/15.06.2021 και 570/3/15.06.2021 αποφάσεις από την Ε.Ε.Ε.Π στις 15 Ιουνίου 2021, έχοντας ισχύ μέχρι τις 15 Ιουνίου 2028. Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων, με την αποδοχή της οποίας, ο Παίκτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα να τηρεί τους όρους αυτής, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με τη Συμμετοχή στα Παίγνια εταιρικές πολιτικές του Κατόχου.

3. Σύναψη και τροποποίηση της σύμβασης

3.1 Η Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π., διαφορετικά η WM δεν προβαίνει στην ανάρτησή της στον Ιστότοπο.

3.2 Η Σύμβαση και κάθε τροποποίησης αυτής συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή των Όρων της από τον Παίκτη με κλικ στο κουμπί Αποδοχή. Η αποδοχή της Σύμβασης καθώς και κάθε τροποποίησης αυτής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τρόπο ρητό ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Η αποδοχή των όρων της Σύμβασης αποτελεί προϋπόθεση δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

3.3 Στην περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, η WM ενημερώνει σχετικά τον Παίκτη, κατά την πρώτη σύνδεσή Παίκτη με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης στον Ιστότοπο.

3.4 Η αποδοχή της τροποποιημένης Σύμβασης πραγματοποιείται διά της αποδοχής των όρων της από τον Παίκτη, κατά την πρώτη σύνδεσή του με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό που ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης.

3.5 Σε περίπτωση που ο Παίκτης δεν αποδεχθεί την τροποποιημένη Σύμβαση, αυτή λύεται και εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση όροι αυτής για το κλείσιμο και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

4. Διεξαγόμενα Παίγνια

Τα Παίγνια που διεξάγονται από Την WM υπό την Άδεια Τύπου 1 είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα και υπό την Άδεια Τύπου 2 τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια καζίνο, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Για την παροχή των Παιγνίων η Εταιρεία συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Οι ειδικοί όροι διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή κατηγορίας/ομάδας Παιγνίων περιλαμβάνονται στους Οδηγούς των Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Στοιχεία όπως το περιβάλλον διοργάνωσης και διεξαγωγής των στοιχηματικών γεγονότων, οι όροι των αθλημάτων, οι όροι του κάθε παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό συμμετοχής, όπου εφαρμόζεται, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος καθορισμού των στοιχηματικών αποδόσεων, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται στους Οδηγούς του Στοιχήματος. Η Συμμετοχή του Παίκτη στο Παίγνιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω κανόνων διεξαγωγής.

Όταν παίζετε παίγνια στον Ιστότοπο, πρέπει πάντα να τηρείτε τους Οδηγούς Παιγνίου και τυχόν Ειδικούς Όρους που ενδέχεται να ισχύουν στα επιμέρους παίγνια που προσφέρονται στον Ιστότοπο μας. Για διαφορετικά παίγνια ισχύουν διαφορετικοί Ειδικοί Όροι τους οποίους μπορείτε να βρείτε μέσα στο κάθε Παιχνίδι ξεχωριστά. Πληροφορίες σχετικά με τους Οδηγούς Παιγνίων μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

5. Συμμετοχή στα παίγνια

5.1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

5.1.1. Για να δημιουργήσετε έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να μπορείτε να συμμετέχετε στα Παίγνια του Ιστότοπος πρέπει:

 • να είστε πάνω από 21 ετών, να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην υφίσταται άλλο κώλυμα για τη συμμετοχή σας στα Παίγνια
 • να είστε φυσικό πρόσωπο όχι εταιρεία ή/και νομικό πρόσωπο)
 • η συμμετοχή σας στα Παίγνια να αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική σας επιλογή και να πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση
 • να χρησιμοποιείτε τον ΗΛΠ αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου
 • να επιτρέπεται από τον νόμο να παίζετε Παίγνια στον Ιστότοπο
 • η δραστηριότητα του λογαριασμού πρέπει να διεξάγεται από κανονικές (συνήθεις) εμπορικές IP εντός της Ελληνικής Επικράτειας και να μην βρίσκεται πίσω από firewall ή vpnνα έχετε αποδεχθεί τη Σύμβαση αυτή
 • να ενημερώνετε την WM, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας κατά το χρόνο εγγραφής ή/και μεταγενέστερα
 • να διαθέτετε το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από την WM

5.1.2 Μπορείτε να διατηρείτε μόνο έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε άλλους λογαριασμούς, πέρα από τον πρώτο λογαριασμό σας, θα θέσουμε τους λογαριασμούς σας σε κατάσταση Φραγής ή θα κλείσουμε τους λογαριασμούς.

5.1.3 Μπορούμε να αρνηθούμε το άνοιγμα ενός λογαριασμού για βάσιμο λόγο.

5.1.4 Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, ο Παίκτης συμπληρώνει την σχετική φόρμα εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο. Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, ο Παίκτης οφείλει να αναγνώσει με προσοχή τους όρους της Σύμβασης και την πολιτική του Κάτοχου ως προς την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο Παίκτης είναι τα παρακάτω:

Ø Κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή».

Ø Συμπληρώστε με ακρίβεια τη φόρμα εγγραφής αναφέροντας μεταξύ άλλων:

· Την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνσή σας

· Το όνομα χρήστη (email) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password)

· Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας

· Την τρέχουσα διεύθυνσή σας

· Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας

· Την ημερομηνία γέννησής σας

· Το φύλο σας

· Την εθνικότητα/υπηκοότητά σας

· Τις πληροφορίες ταυτοποίησης σας

Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία πρέπει να είναι πραγματικά και επαληθεύσιμα. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διαβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς, πλήρεις και σωστές και δηλώνετε και εγγυάστε στην Εταιρεία ότι είναι αληθείς, πλήρεις και σωστές. Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας παίκτης παρείχε ψευδείς πληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα οριστικοποιήσει τον λογαριασμό του και θα ακυρώσει άμεσα την εγγραφή του.

Σημαντική σημείωση: Το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη (username) και η ημερομηνία γέννησης δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Ø Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία λογαριασμού» για να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες εγγραφής στη φόρμα είναι σωστές και ότι συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Ø Πλέον μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα καταχωρημένα στοιχεία σύνδεσης.

Ø Κατά την πρώτη σας σύνδεση, θα σας ζητηθεί η καταχώρηση των επιθυμητών ορίων Κατάθεσης, Μέγιστου ποσού Απώλειας και Μέγιστου Χρόνου Συμμετοχής, τα οποία μπορείτε μεταγενέστερα – αν επιθυμείτε – να τροποποιήσετε μέσα από τη σχετική ενότητα του λογαριασμού σας.

5.1.5 Η WM ανατρέχει στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί η ίδια και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που αιτείται τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Το αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων. Συμφωνείτε ρητά και αμετάκλητα να συμπεριληφθείτε στο μητρώο αυτοαποκλεισμού που τηρείται από την ΕΕΕΠ σε περίπτωση που επιλέξετε να εξαιρεθείτε από το παιχνίδι είτε προσωρινά είτε επ’ αόριστον. Δηλώνετε επίσης πλήρη επίγνωση και αποδοχή των συνεπειών της συμπερίληψης στο Μητρώο αυτοαποκλεισμού που τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό σας από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών σε οποιονδήποτε από τους φορείς εκμετάλλευσης με άδεια χρήσης στην Ελλάδα.

5.1.6 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι:

Ø Προκειμένου να εισέρχεστε στον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό και να τον λειτουργείτε, απαιτείται να χρησιμοποιείτε ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με ένα μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από την WM υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφαλείας του Παίκτη κατά την διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό του Κατόχου, καταδεικνύει τη βούλησή του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης δική σας και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο.

Ø Οφείλετε να τηρείτε ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, να προβαίνετε σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιείτε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την WM Άδειας, μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας απώλεια ή παράνομη χρήση τους.

Ø Υποχρεούστε να τροποποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την WM, βάσει της πολιτικής ασφαλείας.

Ø Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται από την WM, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

Ø Η WM, με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική της πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές .

Ø Η WM δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα από Εμάς, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

Ø Η WM χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας.

Ø Η WM δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει) και κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) καθώς και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.

Ø Η WM παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.

Ø Τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Λογαριασμού του, τηρούνται από την WM για δέκα (10) έτη, τελούν δε στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλης αρχής που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Κατόχου.

Ø Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Ø Η WM λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.

Ø Η WM δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

Ø Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του ΗΛΠ και του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α., παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

Ø Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την WM δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται.

Ø Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των υπηρεσιών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της Συμμετοχής.

Ø Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη του Παίκτη στον Ιστότοπο, Η WM παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησης του Παίκτη ή το λογισμικό (client software). Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση του Κατόχου απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών του. Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Cookies θα βρείτε εδώ.

Ø Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη ηλικίας και να πραγματοποιήσουμε ελέγχους για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Εάν διαπιστώσουμε ότι είστε κάτω των 21 ετών, θα κλείσουμε άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, θα επιστρέψουμε τις καταθέσεις σας και θα ακυρώσουμε τυχόν κέρδη ή/και μπόνους καθώς και εκκρεμή στοιχήματα.

Ø Έχουμε υποχρέωση ως Κάτοχος Άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να διασφαλίζουμε ότι είστε αυτός που ισχυρίζεστε και ότι τα χρήματα που χρησιμοποιείτε για να παίξετε είναι δικά σας χρήματα και αποκτώνται με νόμιμο τρόπο. Επομένως, ενδέχεται να κάνουμε αναζητήσεις μέσω τρίτων για το όνομά σας, να συγκρίνουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ή που έχουμε συγκεντρώσει με άλλο τρόπο με άλλες βάσεις δεδομένων και να κάνουμε τέτοιου είδους έρευνες και να ζητούμε τέτοιου είδους πληροφορίες και έγγραφα καθώς οφείλουμε να επαληθεύσουμε τον λογαριασμό σας και τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για παιχνίδια στον εν λόγω λογαριασμό. Η αποτυχία παροχής πληροφοριών που σας ζητάμε ώστε να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις (ή σε περίπτωση εσφαλμένων πληροφοριών) θα έχει ως συνέπεια τη Φραγή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας, ή/και την αναφορά σας στην ΕΕΕΠ ή/και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

5.2 Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι Όροι της Σύμβασης που περιγράφουν την κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη, τους λόγους για τους οποίους ο ΗΛΠ μπορεί να τεθεί στην κατάσταση αυτή και τις επιπτώσεις που επιφέρει στη λειτουργία του Λογαριασμού η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Διακρίνονται οι εξής καταστάσεις Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη:

5.2.1 Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

5.2.1.1 Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων πρέπει να επαληθεύεται ότι:

α. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.

β. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.

γ. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης α’.

5.2.1.2 Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός έχει τεθεί σε κατάσταση «Προσωρινός», ο Παίκτης:

α. Δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και συγκεκριμένα το ποσό των 800 ευρώ.

β. Δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.2.1.3 Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν οριστικοποιηθεί εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, η WM θέτει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, παύει να δέχεται συναλλαγές με τον Παίκτη (συμπεριλαμβανομένου των καταθέσεων, αναλήψεων καθώς και οποιασδήποτε στοιχηματικής δραστηριότητας), θέτοντας επιπλέον προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής» προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται, η WM ενεργοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον Παίκτη εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η WM θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές με τον Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.2.2 Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

Σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής του Παίκτη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τίθεται σε κατάσταση «Ανενεργός». Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης ενημερώνεται ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, καθώς και για τα κατωτέρω:

α. Ότι για όσο διάστημα ο Λογαριασμός έχει τεθεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:

αα. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.

ββ. Θα επιβάλλονται τέλη διατήρησης ποσού πέντε (5) ευρώ κάθε μήνα.

γγ. Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει ο Κάτοχος Άδειας εξαιρουμένων των Συμμετοχών.

β. Ότι εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, Η WM θα κλείσει τον Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.

γ. Ότι εφόσον ο Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός».

δ. Ότι μετά τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης έχει τις κατωτέρω επιλογές:

αα. Να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση τυχόν τελών διατήρησης που έχουν επιβληθεί.

ββ. Να αιτηθεί την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Ο Παίκτης ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή, ότι Η WM υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η επαναφορά του Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.2.3 Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

5.2.3.1 Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Φραγής» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του από τα Παίγνια.

β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

γ. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης

δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση της WM, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές ή να παραβιαστεί η ακεραιότητα των Παιγνίων. Στην περίπτωση αυτή η WM οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ε. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, πέραν των ανωτέρω, για τους οποίους δύναται να επιβάλει «Φραγή» στον Λογαριασμό σας όπως υποψία για απάτη, συμπαιγνία κ.λπ..

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι

α. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια και η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που έχει τεθεί σε κατάσταση «Φραγής»

β. Δεν επιβάλλονται τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής»

γ. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της

δ. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η WM θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.

ε. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η WM θα προβεί στη διευθέτηση των Συμμετοχών, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

στ. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» ο Παίκτης υποβάλλει αίτημα ανάληψης, η WM θα αντιμετωπίσει το αίτημα αυτό, με βάση τα στοιχεία που τον οδήγησαν στην επιβολή της «Φραγής» και τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.2.3.2 Η WM λαμβάνει την απόφαση επιβολής «Φραγής», βάσει αντικειμενικών, έγκυρων δεδομένων και μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται «Φραγή» στον Λογαριασμό όταν έχει λάβει εντολή δέσμευσης του Λογαριασμού ή ειδικές οδηγίες προς τούτο από την Ε.Ε.Ε.Π. ή / και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και αρχές. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται από την WM στις περιπτώσεις που επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό, πιθανολογώντας την χρήση του, όχι από τον ίδιο τον Παίκτη αλλά από τρίτα πρόσωπα (account takeover), με βάση εργαλεία ανίχνευσης συσκευών ή διευθύνσεων IP, εργαλεία καθορισμού και αξιολόγησης μοτίβων (patterns) της παικτικής δραστηριότητας, υποβολής ερωτημάτων στον Παίκτη προς ταυτοποίηση προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πρόσθετους τρόπους εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη (π.χ. Two Factor 15 Authentication, Strong Customer Authentication – 2FA, SCA κ.λπ.) κ.ά. ή συνδυασμού των παραπάνω. Επιπρόσθετα, η WM μπορεί να απαιτεί από τον Παίκτη να δηλώνει τις συσκευές που χρησιμοποιεί για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια και να τον ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί.

5.2.4 Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

Σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, η WM θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Κλειστός» στις εξής περιπτώσεις:

α. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Λογαριασμού του.

β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

γ. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.

δ. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

ε. Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός».

στ. Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής».

ζ. Για ειδικούς, επαρκώς αιτιολογημένους και αντικειμενικά στοιχειοθετημένους λόγους, πέραν των ανωτέρω όπως υποψία για απάτη, συμπαιγνία, παραβίαση της παρούσας Σύμβασης κ.λπ. , για τους οποίους δύναται να κλείσει τον Λογαριασμό.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

α. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση β΄ υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ’.

β. Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ του Κάτοχου και του Παίκτη και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Λογαριασμού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την WM επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτόν με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.

γ. Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η WM καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

δ. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη o Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και η WM εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ε. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, η WM γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Λογαριασμός, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.2.4.1 Γενικές Οδηγίες για κλείσιμο λογαριασμού

Μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό Σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας απευθείας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση support@winmasters.gr.

Όταν κλείνετε τον Λογαριασμό σας:

 • Πρέπει πρώτα να ακυρωθούν τυχόν προσφορές σε εκκρεμότητα και πονταρίσματα που έχετε υποβάλει
 • Στέλνετε email στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητάτε ρητά να κλείσει ο Λογαριασμός σας.
 • Θα μεταφέρουμε αμέσως όλα τα χρήματα από τον Λογαριασμό σας (μετά την αφαίρεση τυχόν σχετικού κόστους ανάληψης) σε τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες ή άλλες επιλογές πληρωμής που διατίθενται, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς και είναι στο όνομά σας. Οι εν λόγω μεταβιβάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. Εάν ο Λογαριασμός σας, κλείσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 21.1 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020 απόφασης (Β΄ 3265), και σε αυτόν υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η WM θα καταβάλει το υπόλοιπο αυτό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.2.5 Γενικές πληροφορίες για τους Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παικτών

 • Μπορούμε να αρνηθούμε το άνοιγμα ενός Λογαριασμού για βάσιμο λόγο.
 • Δεν δίνουμε πίστωση, εκτός από μπόνους ή προσφορές όπως είναι επιτρεπτό σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού σας δεν τοκίζεται.
 • Αν διαπιστώσουμε ότι δεν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο προκειμένου να συμμετέχετε στα Παίγνια και με σκοπό απλώς τη διασκέδαση και την αναψυχή, έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας.
 • Αν υποπτευτούμε ότι συμμετέχετε σε παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου (ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου από τρίτα μέρη), μπορεί να φράξουμε ή να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας ή/και να ακυρώσουμε τις Συμμετοχές σας.
 • Όλες οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται ή/και θα επανεξετάζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε έναν λογαριασμό εάν αποδειχθούν ψευδείς ή παραπλανητικές οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των μηχανισμών επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία.

5.3 Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

5.3.1 Τα παρακάτω όρια μπορούν να οριστούν από τον Παίκτη στη σχετική ενότητα του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού:

α. Όριο Καταθέσεων (Deposit Limit)

Απαιτείται να ορίσετε τις μέγιστες καταθέσεις σας ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Αυτό το όριο θα μπλοκάρει αυτόματα περαιτέρω καταθέσεις σε περίπτωση που έχετε υπερβεί το καθορισμένο όριο καταθέσεων για τον επιλεγμένο χρόνο.

β. Όριο Μέγιστου Ποσού Απώλειας (Loss Limit)

Απαιτείται να ορίσετε το καθαρό χρηματικό ποσό που είστε διατεθειμένοι να χάσετε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας Παιχνιδιού σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο απώλειας που μπορεί να θεωρήσετε κατάλληλο.

γ. Όριο μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (Time Limit)

Απαιτείται να ορίσετε τον χρόνο που περνάτε απολαμβάνοντας τα Παιχνίδια ορίζοντας ένα ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο μέγιστου χρόνου Συμμετοχής. Το παραπάνω χρονικό όριο, του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit) τίθεται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Δευτέρα , ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.

Τα όρια τροποποιούνται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση την τροποποίηση υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Για παράδειγμα, ότι εάν ο Παίκτης θέσει ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσει το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που ο Παίκτης τροποποίησε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν ο Παίκτης θέσει ένα όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσει το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που ο Παίκτης τροποποίησε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που ο Παίκτης τροποποίησε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Αν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε ή να αλλάξετε κάποιο από τα όριά σας αργότερα, μπορείτε να το κάνετε από την καρτέλα «Υπεύθυνο Παιχνίδι» στο μενού «Ο Λογαριασμός μου». Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση οποιαδήποτε στιγμή.

5.3.2 Διατηρώντας τον έλεγχο των ορίων σας

Όταν παίζετε Παιχνίδια στον Ιστότοπο μια αυτόματη ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε εσάς όταν υπερβαίνετε το 80% οποιουδήποτε από τα καθορισμένα όριά σας (χρόνος Συμμετοχής, όριο κατάθεσης ή απώλειας). Αυτό είναι για να σας κρατάει πλήρως ενήμερους για το τι θα ακολουθήσει και ποιες επιλογές έχετε όσον αφορά το Παιχνίδι σας. Θα ειδοποιείστε επίσης όταν τα όριά σας έχουν φτάσει το 100% καθώς και τις συνέπειες αυτού.

5.3.3 Όρια που ορίζονται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Επιπλέον, εφαρμόζονται τα όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα :

α. Το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών του μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο λειτουργεί, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit). Για τον υπολογισμό του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια ή απλώς παραμένει συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής Παιγνίων (client software) χωρίς να Συμμετέχει στα Παίγνια.

β. Το όριο των είκοσι (20€) ευρώ του μέγιστου ποσού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). Το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και βάση υπολογισμού του είναι η ελάχιστη μονάδα Συμμετοχής («μίζα», «denomination»).

γ. Το όριο των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000€) ευρώ, ως μέγιστο χρηματικό ποσού κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και για τον υπολογισμό του συναθροίζονται όλες οι πρόσθετες επιβραβεύσεις του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται (π.χ. Bonus rounds), εξαιρουμένης τυχόν απονομής Λειτουργίας Jackpot.

δ. Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot.

5.3.4 Όρια και περιορισμοί που ορίζονται από την Κάτοχο

Ορίζονται επιμέρους όρια στο ποσό Συμμετοχής και μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ή άλλο Παίγνιο σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Παιγνίων για τη διοργάνωση και δεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

α) Όρια ποσού Συμμετοχής:

1. Αθλητικά Στοιχήματα: το ελάχιστο ποσό ανά στοίχημα είναι 0,10€.

2. Λοιπά Τυχερά Παίγνια: το ελάχιστο ποσό ανά Συμμετοχή διαφέρει ανά Παιχνίδι και ξεκινάει από 0,01€.

β) Όρια μέγιστου ποσού κέρδους:

 • Αθλητικού Στοιχήματος/Λοιπών Τυχερών Παίγνιων. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους ανά Στοίχημα ή και ανά ημέρα, ανεξαρτήτου αθλήματος και Παιχνιδιού, δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ένας χρήστης τοποθετήσει δύο ή περισσότερα πανομοιότυπα Στοιχήματα (επίσης συνδυασμούς μονών και πολλαπλών Στοιχημάτων) για τα οποία τα συνολικά κέρδη ξεπερνούν το όριο κερδών ανά Στοίχημα, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε το Στοίχημα επιστρέφοντας το ποσό της απομείωσης του κεφαλαίου, για συμμόρφωση με τα όρια κερδών. Το όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ισχύει έναντι όλων των Παικτών.
 • Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), εφόσον κρίνουμε ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων, με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του Τυχερού Παιγνίου, η συχνότητα των Συμμετοχών, η συχνότητα και τα ποσά ανάληψης του Παίκτη από τον Λογαριασμό του, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του προσώπου, η βάσιμη υποψία δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς.
 • Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (αναλήψεις) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας που εφαρμόζουμε (loyalty programs), σύμφωνα με τους όρους των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων τους και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.
 • Έχουμε το δικαίωμα (αλλά και υποχρέωση) να περιορίσουμε την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτουμε προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

5.4 Επιβραβεύσεις – Προγράμματα Πιστότητας

5.4.1 Επιβραβεύουμε τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης/πιστότητας μέσω παροχής μπόνους, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων.

5.4.2 Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος επιβράβευσης/πιστότητας εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.

5.4.3 Η WM δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

5.4.4 Δεν μεταβάλλουμε με μεταγενέστερους Όρους την επιβράβευση ενός Παίκτη που έχει ήδη χορηγηθεί.

5.4.5 Η WM δύναται να μεταβάλει ή να ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.4.6 Γενικοί Όροι και Κανονισμοί Επιβραβεύσεων

5.4.6.1 Κάθε μπόνους «καλωσορίσματος/πρώτης κατάθεσης» διατίθεται μόνο σε νέους πελάτες οι οποίοι ανοίγουν έναν Λογαριασμό στον Ιστότοπο και οι οποίοι δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν λογαριασμό στον Ιστότοπο, δεν έχουν λάβει προσφορά καλωσορίσματος κανενός είδους και οι οποίοι έχουν προκληθεί να συμμετάσχουν σε προσφορά καλωσορίσματος βάσει της ειδικής προσφοράς σε αυτούς όταν εγγραφούν στον Ιστότοπο.

5.4.6.2 Κάποιες μπόνους προσφορές πρέπει να ενεργοποιούνται χειροκίνητα από τον Λογαριασμό σας. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, μπορείτε για τον συγκεκριμένο σκοπό να συνδεθείτε στον Λογαριασμό και να καταθέσετε το ποσό που απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μπόνους. Τέτοια μπόνους μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον διατίθενται πραγματικά χρήματα στον Λογαριασμό Σας. Αν παίξετε με τα χρήματα που έχετε καταθέσει πριν ενεργοποιήσετε το μπόνους, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χαμένα χρήματα για την ενεργοποίηση του μπόνους.

Το ποσό του μπόνους θα προστεθεί σε ένα υπόλοιπο μπόνους και θα διατηρείται ξεχωριστά από το υπόλοιπο μετρητών σας. Κατά την ενεργοποίηση μπόνους, τα πραγματικά χρήματα που σχετίζονται με τα μπόνους, τα μπόνους και όλα τα κέρδη που ενδέχεται να προκύψουν από αυτά θα παραμείνουν στον Λογαριασμό σας ως χρήματα μπόνους, και θα υπόκεινται σε περιορισμό και δεν θα μπορείτε να τα εκταμιεύσετε ή να τα ποντάρετε σε άλλα προϊόντα έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις στοιχηματισμού. Το υπόλοιπο μπόνους σας θα είναι ξανά διαθέσιμο όταν έχετε ικανοποιήσει τις απαιτήσεις στοιχηματισμού, δηλαδή όταν το άθροισμα στο υπόλοιπο μπόνους που είναι συνδεδεμένο στο ενεργό μπόνους θα μεταφερθεί στο υπόλοιπο μετρητών σας. Εάν ο Παίκτης δεν επιθυμεί πλέον το μπόνους, και ταυτόχρονα δεν έχει εκπληρώσει τις στοιχηματικές απαιτήσεις (wagering/rollover requirements), θα μπορεί να αποσύρει το κεφάλαιό του από το πρόγραμμα μπόνους και να εκταμιεύσει το κεφάλαιό του χωρίς τα τυχόν κέρδη.

5.4.6.3 Για όλα τα μπόνους ισχύουν απαιτήσεις στοιχηματισμού οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για την εκταμίευση τυχόν κερδών ή/και μπόνους. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού ενός μπόνους είναι το συνολικό ποσό των στοιχημάτων που πρέπει να κάνετε πριν το μπόνους ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφερθούν στο υπόλοιπο μετρητών σας και είναι δυνατόν να εκταμιευτούν. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού για κάθε μπόνους ορίζονται στους ειδικούς όρους για το μπόνους και εκφράζονται ως πολλαπλάσιο του ποσού μπόνους, ή το μπόνους συν το ποσό κατάθεσης, μαζί με ένα χρονικό όριο μέχρι το οποίο πρέπει να στοιχηματιστεί αυτό το ποσό. Η αδυναμία ικανοποίησης των απαραίτητων απαιτήσεων στοιχηματισμού ή/και η ακύρωση ενός ενεργού μπόνους για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να επιφέρει την ακύρωση όλων των κερδών που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας στοιχηματισμού του μπόνους. Κάθε προσπάθεια ανάληψης οποιωνδήποτε κεφαλαίων ή εκταμίευσης οποιωνδήποτε στοιχημάτων πριν την ικανοποίηση της απαίτησης στοιχηματισμού του μπόνους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του μπόνους και οποιωνδήποτε κερδών που αποκτήθηκαν.

5.4.6.4 Τα Στοιχήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τις απαιτήσεις στοιχηματισμού είναι αυτά που πραγματοποιήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Τα Στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος δεν θα προσμετρώνται.

5.4.6.5 Τυχόν αποδεικτικά στοιχεία ή εύλογη υποψία ότι συγκεκριμένα Στοιχήματα υποβλήθηκαν σε κάποιο Παιχνίδι χωρίς ρίσκο (δηλ. ο στοιχηματισμός σε αντικρουόμενα αποτελέσματα στο ίδιο Παιχνίδι) δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τυχόν απαιτήσεις στοιχηματισμού. Παραδείγματα Στοιχημάτων χωρίς ρίσκο είναι ο ταυτόχρονος στοιχηματισμός στην αγορά Πάνω από 2.5 γκολ (Over 2.5) και Κάτω από 2.5 γκολ (Under 2.5) στο ίδιο Παιχνίδι. Αν διαπιστώσουμε ότι συνεργάζεστε με άλλους Παίκτες, θα ακυρωθούν όλα τα Στοιχήματά σας, ο Λογαριασμός σας θα κλείσει και όλα τα κέρδη που επιτεύχθηκαν από την δραστηριότητά σας θα ακυρωθούν. Επιπλέον θα ακυρωθούν όλα τα μπόνους που έχουν πιστωθεί στον Λογαριασμό σας.

5.4.6.6 Στις περιπτώσεις που το μπόνους έχει τη δυνατότητα (για παράδειγμα λόγω βελτιωμένων πιθανοτήτων) να σας δώσει εγγυημένες ή αυξημένες ευκαιρίες για κέρδη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ή εύλογη υποψία ότι έχετε υποβάλει Στοίχημα ή πολλαπλά Στοιχήματα εκ μέρους ομάδας Παικτών (syndicate betting), μπορούμε να αποσύρουμε το μπόνους και όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού σας και επίσης μπορεί να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας.

5.4.6.7 Αν ακυρώσετε το μπόνους, θα χάσετε το μπόνους και όλα τα κέρδη που προήλθαν από αυτό. Λεπτομέρειες για τους ισχύοντες περιορισμούς θα βρείτε στους ειδικούς όρους κάθε προωθητικής ενέργειας.

5.4.6.8 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε Παίκτη ένα μπόνους ή μπορούμε να τροποποιήσουμε το μπόνους (συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης), αν θεωρούμε ότι:

 • γίνεται κατάχρηση του μπόνους (ο ορισμός μας για τον όρο κατάχρηση περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε αυτά τη χρήση προωθητικών προσφορών από τους Παίκτες χωρίς να ρισκάρουν ποτέ τα δικά τους χρήματα)
 • έχουν προκύψει τεχνικά ζητήματα αναφορικά με το μπόνους όπως τεχνικό πρόβλημα με το λογισμικό διαχείρισης του μπόνους ή κατά διάρκεια ρύθμισης αυτού, που δεν ανάγονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της WM, των υπαλλήλων της και των προστηθέντων της.

5.4.6.9 Διαθέτουμε προσφορές με καλή πίστη σε Παίκτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να καταργήσουμε την πρόσβαση ενός Παίκτη σε αυτά τα Παιχνίδια στην περίπτωση που υποπτευτούμε «κατάχρηση» αυτής της προσφοράς και επίσης, αν το κρίνουμε απαραίτητο, να κλείσουμε ή επιβάλλουμε φραγή στον Λογαριασμό του Παίκτη άμεσα. Με τον όρο «κατάχρηση» νοείται, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά η χρήση λογισμικού ή/και το άνοιγμα πολλαπλών Λογαριασμών προκειμένου να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα σε ένα μπόνους. Σε κάθε περίπτωση κατάχρησης, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού σας ή και να προχωρήσουμε στο κλείσιμο του Λογαριασμού σας.

5.4.6.10 Αν παρατηρήσουμε ότι γίνεται κατάχρηση μπόνους ή/και παραβιάζονται οι όροι του μπόνους, μπορεί να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες κατά τέτοιου είδους παραβατών:

 • Ανάκληση ή/και ακύρωση τυχόν μπόνους και κερδών μπόνους που θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν προκύψει από κατάχρηση των όρων της προσφοράς· ή/και
 • Παίκτες που διαπιστώνεται ότι κάνουν κατάχρηση προσφορών μπόνους μπορεί να αποκλείονται από τη λήψη περαιτέρω μπόνους ή/και
 • Λογαριασμοί Παικτών που διαπιστώνεται ότι κάνουν κατάχρηση μπορεί να κλείνουν ή να τίθενται σε κατάσταση φραγής

5.4.6.11 Όλα τα μπόνους απευθύνονται σε Παίκτες που παίζουν για ψυχαγωγικούς σκοπούς ή/και σαν ένδειξη εκτίμησης στους πελάτες μας και ως αποτέλεσμα διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού της επιλεξιμότητας Συμμετοχής σε όλα ή σε μέρος οποιουδήποτε μπόνους.

5.4.6.12 Ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αποφασίσουμε να ελέγξουμε όλα τα αρχεία και τις συναλλαγές Παιχνιδιού ή/και να παρακολουθήσουμε τη χρήση κάποιου μπόνους από μέρους σας ή και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας. Το παράτυπο Παιχνίδι θεωρείται κατάχρηση μπόνους και δεν επιτρέπεται στον Ιστότοπο. Το παράτυπο Παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στοιχηματισμό χαμηλού περιθωρίου, ίσα Στοιχήματα, Στοιχήματα μηδενικού ρίσκου ή συμψηφισμό Στοιχημάτων κ.ά.

5.4.6.13 Η WM διατηρεί το δικαίωμα σε συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες να περιορίσει τη Συμμετοχή σε Παίκτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.

5.4.6.14 Η Συμμετοχή σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια και μπόνους είναι προαιρετική.

5.4.6.15 Παίκτες που εξαιρούνται και αποκλείονται : Στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι της Εταιρείας, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, ή οποιαδήποτε μέλη των ρυθμιστικών αρχών Τυχερών Παιχνιδιών υπό τις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ενεργή αδειοδότηση Τυχερών Παιχνιδιών, ή οποιοσδήποτε από ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους ή πωλητές (συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων διαφήμισης, εκτύπωσης και δημοσίευσης) ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι οποιουδήποτε φορέα συνδέεται με οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, ή συγγενείς οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, η λέξη «συγγενής» περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε σύζυγο, σύντροφο, παιδί ή αδελφό και κάθε πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό όπως επίσης οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

5.4.6.16 Εάν ένας μη επιλέξιμος Παίκτης συμμετέχει σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, η WM διατηρεί το δικαίωμα, με επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Σύμβασης, να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε μπόνους, πληρωμής, βραβείου ή άλλου επάθλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τον Λογαριασμό του Παίκτη.

5.4.6.17 Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μέσω email, ταχυδρομείο, SMS και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να σταματήσετε την λήψη μηνυμάτων επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών ή μέσω του Λογαριασμού σας.

5.5 Λειτουργία Jackpot

5.5.1 Η Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή την WM, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

5.5.2 Δεν επιτρέπεται η από κοινού Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας (network Jackpot).

5.5.3 Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό, που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

5.5.4 Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

5.5.5 Ένας Παίκτης που κερδίζει ενημερώνεται σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.

5.5.6 Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από τον Παίκτη και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

5.5.7 Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

5.5.8 Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια της συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), θα υπάρχει σαφής ένδειξη ότι Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.

5.5.9 Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής θα υλοποιηθεί με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.

5.5.10 Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο – base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.

5.5.11 Με τον Οδηγό Παιγνίου ο Παίκτης ενημερώνεται σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με:

 • Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot.
 • Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.
 • Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.
 • Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

5.6 Υπεύθυνο παιχνίδι (Responsible Gambling, Responsible Gaming)

5.6.1 Τα Τυχερά Παιχνίδια μπορεί να είναι εθιστικά και επίσης μπορεί να επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στο οικονομικό και ψυχολογικό προφίλ του Παίκτη. Ως εκ τούτου, η WM εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς:

α. Διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και η διαφάνεια των συναλλαγών.

β. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.

γ. Παρέχει στον Ιστότοπο ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στην οποία ο Παίκτης δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ.

δ. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

ε. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες:

 • να συμμετέχουν στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες
 • που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνουν τακτικά διαλλείματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση
 • που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.

η. Διαθέτει στους Παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο τεστ αυτοαξιολόγησης, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στα Παίγνια και τους προτρέπει να αξιολογήσουν τη στάση αυτή.

θ. Συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσουν βοήθεια απευθυνόμενοι σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης. Επομένως, αν ανησυχείτε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα εθισμού σε Τυχερά Παιχνίδια ή πιστεύετε ότι ήδη έχετε πρόβλημα εθισμού σε Τυχερά Παιχνίδια, τότε δοκιμάστε το Τεστ Αυτοαξιολόγησης. Αν ανησυχήσετε με το αποτέλεσμα του τεστ, εξετάστε το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσετε τον αυτοαποκλεισμό στον Λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για περαιτέρω βοήθεια και συμβουλές ή και με ένα από τα ειδικά κέντρα υποστήριξης και απεξάρτησης με τα οποία συνεργαζόμαστε.

ι. Αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.

ια. Έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του. Με την αποδοχή των όρων της Σύμβασης αυτής ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αποδεχόμενος ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της WM επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να ξεπεράσετε τον ενδεχόμενο εθισμό σας, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να ανακατευθυνθείτε στη σελίδα υπεύθυνου στοιχηματισμού για περισσότερες πληροφορίες. Για να σας βοηθήσουμε να έχετε περισσότερο έλεγχο στη δραστηριότητά σας, σας παρέχουμε μια σειρά μεθόδων και εργαλείων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όρια Παιχνιδιού, παύση Παιχνιδιού, αυτοαποκλεισμός, κ.λπ.

5.7 Αποκλεισμός Παικτών

Μπορείτε, κατόπιν αίτησης σας, να προβείτε σε προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια του Ιστοτόπου. Για τον συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να συνδεθείτε στον προσωπικό Λογαριασμό σας και να μεταβείτε στη σελίδα Υπεύθυνο Παιχνίδι, λαμβάνοντας υπόψη :

α. Η αίτηση για αυτοαποκλεισμό ή προσωρινή αποχή υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

β. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για να ζητήσετε μια περίοδο αποχής. Στο τέλος της περιόδου αποχής, ο Λογαριασμός σας θα επανεργοποιηθεί αυτόματα.

γ. Στην περίπτωση που επιθυμείτε προσωρινό αυτοαποκλεισμό, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή περίοδο αυτοαποκλεισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και έως ένα έτος. Ο Λογαριασμός σας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το πέρας της περιόδου που ορίσατε.

δ. Εάν επιλέξετε να αυτοαποκλειστείτε επ’ αόριστον, ο Λογαριασμός σας θα κλείσει τουλάχιστον για ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού.

ε. Εάν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα (cool-off) από τον στοιχηματισμό, μπορείτε να επιλέξετε την προσωρινή αποχή για 24 ώρες.

ζ. Με την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη θέτεται σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζεται η συμβατική σχέση. Τυχόν εκκαθάριση πιστωτικού υπολοίπου μετά από αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5.2.4. Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησής σας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση.

η. Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, ο Παίκτης, με την αποδοχή των όρων της Σύμβασης, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρησή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η WM καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

θ. Η εγγραφή του Παίκτη στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας.

ι. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.

κ. Αν επιλέξετε τον αυτοαποκλεισμό (προσωρινό ή αορίστου διάρκειας), θα χάσετε το δικαίωμα Συμμετοχής σε οποιονδήποτε διαγωνισμό ή κλήρωση που έχετε λάβει μέρος πριν από τον αυτοαποκλεισμό καθώς επίσης και μη χρηματικά έπαθλα ή προσκλήσεις που σας έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί πριν από την περίοδο αυτοαποκλεισμού και δεν έχετε ακόμα χρησιμοποιήσει (για παράδειγμα, εάν σας έχουν προσφερθεί εισιτήρια για μια εκδήλωση, αλλά η εκδήλωση πρόκειται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυτοαποκλεισμού, η πρόσκληση ακυρώνεται αυτόματα μετά τον αυτοαποκλεισμό).

5.8 Μεταφορές Χρημάτων

5.8.1 Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς την Εταιρεία, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5.8.2 Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.

5.8.3 Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών απαγορεύεται.

5.8.4 Με την κατάθεση ποσού από τον Παίκτη στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή αποδοχή του Παίκτη ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.

5.8.5 Η WM διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.

5.8.6 Η WM, μετά από αίτηση του Παίκτη, αποστέλλει αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός, στην οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.

5.8.7 Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.

5.8.8 Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιστωθούν εσφαλμένως κέρδη που ο Παίκτης δεν δικαιούται, τα ποσά αυτά ανήκουν στην WM και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει στην WM τη διαφορά και η WM έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να ειδοποιήσει τον Παίκτη, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και μέχρι του ποσού της διαφοράς.

5.8.9 Ο Παίκτης μπορεί να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από την WM προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

5.8.10 Η WM φέρει ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που της αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.

5.8.11 Η WM έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.

5.8.12 Με την αποδοχή της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από την WM των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και την WM, αλλά και την τυχόν επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη από την WM, καθώς και από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, και τα οποία δεδομένα, παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.

5.8.13 Η WM ορίζει τις 72 ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής. Με επιφύλαξη του πιο πάνω όρου, η χρονική διάρκεια 72 ωρών μπορεί να παραταθεί όταν και εφόσον συντρέχει ανάγκη για επιπλέον εξέταση τυχόν πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλει ο Παίκτης στην WM σε συνδυασμό με τη Μεταφορά Χρημάτων και τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

5.8.14 Η WM έχει το δικαίωμα – χωρίς να είναι υποχρεωμένη – να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την αξία της πρόωρης εξαργύρωσης, που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη.

5.8.15 Η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση, η αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος.

5.8.16 Στην περίπτωση που η WM διαπιστώσει ότι ο Παίκτης επιχείρησε ή επιχειρεί να διενεργήσει ή διενήργησε συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών στους οποίους δεν είναι δικαιούχος, θα ακυρώνει τη συναλλαγή, θα απαγορεύει συναλλαγές και Συμμετοχές του Παίκτη με τη χρήση των λογαριασμών αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί θα επιστρέφεται στον δικαιούχο του λογαριασμού πληρωμής και δεν θα αποδίδονται τυχόν κέρδη.

5.8.17 Με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείτε ότι όλες οι καταθέσεις/αναλήψεις που γίνονται στον/από τον λογαριασμό Παίκτη που διατηρείτε πραγματοποιούνται σε/από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή οποιεσδήποτε άλλες επιλογές πληρωμής προβλέπονται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς και είναι στο όνομά σας και ότι δεν καταθέτετε χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη ή άλλα παράνομα μέσα.

5.8.18 Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με μεθόδους πληρωμής στις σελίδες «Μέθοδοι Πληρωμής» και «Κατάθεση» του Ιστοτόπου. Οι μέθοδοι πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας, ο μέσος χρόνος επεξεργασίας και τα σχετικά τέλη υπηρεσιών μπορεί να αλλάξουν. Κατά την επιλογή μιας μεθόδου πληρωμής αποδέχεστε τους όρους της συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής και συμφωνείτε με τυχόν χρεώσεις ή τέλη υπηρεσιών που ενδέχεται να ισχύουν για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις που γίνονται μέσω των εν λόγω μεθόδων πληρωμής, όπως και ότι η μέθοδος πληρωμής είναι έγκυρη και ότι ο λογαριασμός ή η κάρτα πληρωμής ανήκουν σε εσάς και ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης της μεθόδου πληρωμής.

5.8.19 Είναι παράνομο να καταθέτετε χρήματα τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα.

5.8.20 Αποδεχόμαστε πληρωμές που γίνονται σε ΕΥΡΩ (€). Δεν δεχόμαστε μετρητά απευθείας ή μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμής.

5.8.21 Κατά την πληρωμή μέσω κάρτας (π.χ. πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης), θα σας ζητήσουμε ένα αντίγραφο της εν λόγω κάρτας (μπροστινή και πίσω όψη). Βεβαιωθείτε ότι μόνο τα πρώτα 6 ψηφία και τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας είναι ορατά και ότι ο αριθμός CVV / CVV2 στο πίσω μέρος της κάρτας δεν είναι ορατός. Η κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι στο όνομά σας, και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα που ανήκει σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

5.8.22 Η WMδε θα δεχθεί ένα Στοίχημα από έναν πελάτη εκτός κι εάν έχει δημιουργηθεί ένας WMΛογαριασμός στο όνομα του πελάτη και υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα χρήματα για να καλύψουν το ποσό του Στοιχήματος.

5.8.23 Οι αναλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε κάρτα, τραπεζικό λογαριασμό ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι (ewallet λογαριασμό) που τηρείται στο όνομα του Παίκτη.

5.8.24Η WMδιατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τις αναλήψεις με διαχειριστικό κόστος, όπως αναφέρεται στον Ιστότοπο.

5.8.25 Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε ελάχιστα ποσά κατάθεσης/ανάληψης για διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, όπως αυτά ανακοινώνονται στην ενότητα Μέθοδοι Πληρωμών του Ιστοτόπου.

5.8.26 Η WM θα πραγματοποιήσει πρόσθετες διαδικασίες ταυτοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 554/5/15.04.2021 εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν οι καταθέσεις φτάσουν συσσωρευτικά το ποσό των 2.000€ και επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί τέτοιες πρόσθετες διαδικασίες ταυτοποίησης στην περίπτωση χαμηλότερων ποσών τόσο κατά κατάθεση όσο και κατά την ανάληψη.

5.8.27 Η WM δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από τονΛογαριασμό οποιουδήποτε πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προς πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη να έχουν επαληθευθεί. Ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης αμέσως μετά την εγγραφή σας και πριν το πέρας των 30 ημερών. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχημένα η ταυτοποίηση του Λογαριασμού σας, τυχόν περιορισμοί θα αρθούν και τα αιτήματα ανάληψης θα εκτελούνται πιο γρήγορα.

5.8.28 Μπορείτε να εκταμιεύσετε οποιοδήποτε ποσό στο ύψος του υπολοίπου πραγματικών χρημάτων του Λογαριασμού σας πραγματοποιώντας ένα αίτημα ανάληψης. Τα αιτήματα ανάληψης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω του Ιστοτόπου. Μπορούμε να αρνηθούμε ένα αίτημα ανάληψης αν έχουμε βάσιμα στοιχεία ότι τα κεφάλαια εκταμιεύονται για λόγους απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.8.29 Πριν την έγκριση μιας ανάληψης, θα σας ζητήσουμε νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης, π.χ. αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, έγγραφα πιστοποίησης της μόνιμης κατοικίας ή άλλα έγγραφα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα με βάση τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, μπορεί να προβούμε σε τηλεφωνική ταυτοποίηση, προσωπική ταυτοποίηση ή άλλου είδους ταυτοποίηση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είστε όντως το πρόσωπο που υποστηρίζετε.

5.8.30 Μπορείτε να εκταμιεύσετε έως και 5.000 ευρώ ανά εικοσιτετράωρο.

5.8.31 Όλες οι αναλήψεις πρέπει να πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε κατά την κατάθεση, εκτός αν αποφασίσουμε διαφορετικά ή αυτό είναι αδύνατον. Αν πραγματοποιείτε καταθέσεις με διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να χωρίσουμε την ανάληψή σας στις επιμέρους μεθόδους πληρωμής και να επεξεργαστούμε κάθε μέρος με βάση την αντίστοιχη μέθοδο πληρωμής κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και σύμφωνα με τις πολιτικές και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.8.32 Στην περίπτωση που επιλέξετε να παίξετε με τα κεφάλαια του Λογαριασμού σας πριν την ολοκλήρωση μιας ανάληψης, το αίτημα ανάληψης θα ακυρωθεί κατά το μέρος του κεφαλαίου που τοποθετήθηκε στη Συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επανέλθετε με νεότερο αίτημα όποτε το επιθυμείτε, εφόσον ο Λογαριασμός σας διαθέτει υπόλοιπο.

5.8.33 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάληψης διατίθενται στη σελίδα «Ανάληψη» του Ιστοτόπου, εφόσον είστε συνδεδεμένος στον Λογαριασμό σας. Οι μέθοδοι που έχετε στη διάθεσή σας, οι μέσοι χρόνοι επεξεργασίας και τα σχετικά τέλη υπηρεσιών μπορεί να αλλάξουν.

5.8.34 Η Εταιρεία διατηρεί τα κεφάλαια των Παικτών ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε έναν λογαριασμό Παικτών που τηρείται σε ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της Ελλάδος, στο οποίο έχει δοθεί εντολή από την Εταιρεία να παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες Αρχές, εφόσον αυτό ζητηθεί.

5.8.35 Αναλήψεις προς ewallets, (π.χ. Viva Wallet, Skrill, Neteller)είναι εφικτές μόνο σε λογαριασμό που έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση κεφαλαίων.

5.8.36 Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος διεκπεραίωσης στην περίπτωση που προβείτε σε περισσότερα από 10 εγκεκριμένα αιτήματα ανάληψης/ πληρωμής κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα. Το εύλογο τέλος διεκπεραίωσης θα ισούται με το 2 % της αξίας συναλλαγής αλλά δεν θα είναι μικρότερο από 5€ ή μεγαλύτερο από 30€. Θα χρεώνεται σε κάθε ανάληψη μετά την 10η ανάληψη που γίνεται στον ίδιο μήνα.

5.9 Φορολόγηση κερδών των Παικτών

Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή σου στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους στην Ελλάδα. Η WM υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη και να τον αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ισχύουν οι ακόλουθες φορολογικές κλίμακες για τα καθαρά κέρδη:

Στοίχημα/Virtual games

 • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο έως και €100: Αφορολόγητο
 • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €100,01 έως €200: 2,5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 100€ του καθαρού κέρδους)
 • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €200,01 έως €500: 5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 200€ του καθαρού κέρδους)
 • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €500,01 και πάνω: 7,5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 500€ του καθαρού κέρδους)

Παίγνια καζίνο και Live καζίνο

 • Καθαρά κέρδη ανά παικτική συνεδρία έως €100: Αφορολόγητο
 • Καθαρά κέρδη ανά παικτική συνεδρία από €100,01 έως €500: 15% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 100€ του καθαρού κέρδους)
 • Καθαρά κέρδη ανά παικτική συνεδρία από €500,01 και πάνω: 20% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 500€ του καθαρού κέρδους)

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναφορά και τη λογιστική καταβολή τυχόν φόρων που ισχύουν για εσάς βάσει των σχετικών νόμων για τυχόν κέρδη που λαμβάνετε από την WM.

5.10 Βεβαίωση κερδών των Παικτών

5.10.1 Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να λάβει, κατόπιν αίτησής του, βεβαίωση για το σύνολο των κερδών που αποδόθηκαν το προηγούμενο της αίτησης έτος, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εσωτερική εταιρική πολιτική του Κατόχου.

5.10.2 Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

5.10.3 Η WM έχει δικαίωμα να αρνηθεί την χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

5.11 Ακύρωση γεγονότων, Συμμετοχών και συναλλαγών

5.11.1 H WM εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή/και Συμμετοχών ή/και συναλλαγών και, στο πλαίσιο αυτό, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά ως εξής:

α. Εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.

β. Έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά:

αα. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων.

ββ. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή/και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου.

γγ. Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.

γ. Μπορεί να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.).

δ. Εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

ε. Λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

στ. Έχει το δικαίωμα να προβλέπει στον Οδηγό Παιγνίου ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει όρους και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθείσα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η WM δεν φέρει ευθύνη έναντι του Παίκτη για τυχόν τεχνικά σφάλματα ή ευπάθειες που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο αυτής, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση γεγονότων, λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων, ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της WM, των υπαλλήλων της ή των προστηθέντων της. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τις συναλλαγές και Συμμετοχές και να ζητήσουμε την επιστροφή όλων των κερδών που αποκτήθηκαν αξιοποιώντας τα ανωτέρω τεχνικά σφάλματα ή ευπάθειες.
 • Δεν επιτρέπεται να εμπλακείτε σε ενέργειες απάτης, νοθείας, «στησίματος» αγώνων ή άλλου παράνομου χαρακτήρα από εσάς (ή τρίτα μέρη). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μεθόδους ή τεχνικές υποστηριζόμενες από λογισμικό, ή άλλο υλικό για την υποβοήθηση της Συμμετοχής σας στα Παιχνίδια του Ιστοτόπου.
 • Δεν αποδεχόμαστε ακυρώσεις Στοιχημάτων για κανένα Παιχνίδι, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τέτοιες ακυρώσεις υπόκεινται αποκλειστικά στη διακριτική μας ευχέρεια.
 • Ενδέχεται να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να περιορίσουμε τυχόν Στοίχημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η Σύμβαση αυτή.
 • Θα κηρύξουμε ένα Στοίχημα άκυρο στο σύνολό του ή εν μέρει (ή/και θα κλείσουμε τον Λογαριασμό Σας) αν πιστεύουμε ότι ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

· Εσείς, ή άτομα που συνδέονται με εσάς ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός συμβάντος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο·

· Εσείς, ή άτομα που συνδέονται με εσάς ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός συμβάντος·

· Εσείς, ή άτομα που συνδέονται με εσάς εμπλέκονται σε εξισορροπητική κερδοσκοπία ή προσφορές δωρεάν στοιχημάτων·

· Το αποτέλεσμα ενός συμβάντος έχει επηρεαστεί από εγκληματική δραστηριότητα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο·

· Σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στις πιθανότητες, για παράδειγμα λόγω δημόσιας ανακοίνωσης σχετικά με ένα συμβάν·

· Έχουν προσφερθεί, υποβληθεί ή/και γίνει δεκτά Στοιχήματα που κανονικά δεν θα είχαμε αποδεχθεί, λόγω τεχνικού ζητήματος που επηρεάζει τον Ιστότοπο εκείνη τη στιγμή ή λόγω λάθους, τυπογραφικού λάθους ή/και οτιδήποτε άλλο πέρα από τον έλεγχό μας.

5.11.2 Κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποφεύγουμε τα τεχνικά σφάλματα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Γι’ αυτό και πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

5.11.2.1 Η WM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρόνο εκτός λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας του διακομιστή, καθυστέρηση ή άλλου είδους τεχνικά ζητήματα όσον αφορά τη διεξαγωγή των Παιχνιδιών, που δεν οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της WM, των υπαλλήλων της ή των προστηθέντων της. Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης.

Η WM δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που θεωρούνται ή φέρονται να προέκυψαν αναφορικά με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά :

 • Καθυστερήσεις ή διακοπές στη λειτουργία ή στη μετάδοση
 • Απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων
 • Απώλεια επικοινωνίας ή γραμμών

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Παιχνιδιού σας λόγω σφάλματος του συστήματος, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που στοιχηματίσατε στο Παιχνίδι μέσω πίστωσης του Λογαριασμού σας ή, αν ο Λογαριασμός σας έχει κλείσει, μέσω άμεσης καταβολής με εγκεκριμένο τρόπο. Αν είχατε συγκεντρώσει πιστώσεις κατά τη διακοπή του Παιχνιδιού, η χρηματική αξία των πιστώσεων θα προστεθεί στον Λογαριασμό Σας ή, αν ο Λογαριασμός Σας έχει κλείσει, θα σας καταβληθεί άμεσα με εγκεκριμένο τρόπο.

Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα επιτρέπει τη Συμμετοχή σας στα Παιχνίδια. Αν μετά από κάποιο Στοίχημα το Παιχνίδι διακοπεί λόγω σφάλματος στο σύστημα τηλεπικοινωνιών ή το υπολογιστικό σας σύστημα, το Παιχνίδι θα συνεχίζεται από το ακριβές σημείο της διακοπής. Αν, ωστόσο, η συνέχιση αυτή δεν είναι δυνατή:

 • Θα διασφαλίσουμε ότι το παιχνίδι θα λήξει
 • Θα σας επιστρέψουμε το ποσό του Στοιχήματος προσθέτοντάς το στον Λογαριασμό σας

5.11.2.2 Εάν εξαιτίας ενός τεχνικού λάθους, τα κέρδη δεν πιστωθούν στον Λογαριασμό σας, εσείς θα πρέπει να διακόψετε αμέσως το Παιχνίδι και να ενημερώσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών έτσι ώστε οι συναλλαγές του Παιχνιδιού να εξεταστούν και να διορθωθούν αναλόγως.

6. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η WM εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) .

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τον λόγο αυτό σας ζητούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της WM περιορίζεται ή/και αίρεται στις περιπτώσεις όπως, ενδεικτικά, προβλήματα, δυσλειτουργίες, βλάβες τεχνικής φύσεως, βλάβες του εξοπλισμού ή του λογισμικού του Παίκτη, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολών στο δίκτυο και τα συστήματα και στοιχεία της διεξαγωγής, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της WM, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση γεγονότων, λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων καθώς και για ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της WM, των υπαλλήλων της ή των προστηθέντων της.

Επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και συμμετέχετε στα Παιχνίδια με δική σας ευθύνη. Ο Ιστότοπος και τα Παιχνίδια παρέχονται «ως έχουν». Οι μόνες δεσμεύσεις μας σε σχέση με τον Ιστότοπο ορίζονται σε αυτούς τους Όρους.: Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή/και τα Παιχνίδια θα είναι προσβάσιμα χωρίς διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούμε λειτουργούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κείμενες διατάξεις.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, κόστος, δαπάνες ή ζημίες, είτε άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν στο πλαίσιο της χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς ή της Συμμετοχής σας στα Παιχνίδια, το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα παράνομων ή υπαιτίων πράξεων εκ μέρους μας.

Διά του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώνετε πλήρως εμάς για κάθε κόστος, δαπάνη, απώλεια και ζημία που ενδέχεται να προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να προκύψει σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου εκ μέρους σας ή με τη συμμετοχή σας στα Παίγνια στο βαθμό που αυτό οφείλεται σε παράνομες ή υπαίτιες ενέργειες εκ μέρους σας. Αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

8. Εξυπηρέτηση πελατών

8.1 Έχουμε συστήσει και λειτουργούμε ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, η οποία εξυπηρετεί τους πελάτες 7 μέρες την εβδομάδα δίνοντας στους Παίκτες την ευκαιρία να επικοινωνούν μαζί μας μέσω :

α) Τηλεφώνου

β) Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

γ) Εφαρμογής Live Chat

δ) Εφαρμογών Facebook και Viber

8.2 Η WM διατηρεί στον Ιστότοπο, σε διαρκή βάση, ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διοργάνωσης, διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs) κάνοντας κλικ εδώ.

8.3 Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε υποχρέωση να μην κάνετε δηλώσεις που:

 • Έχουν σεξουαλικό ή προσβλητικό χαρακτήρα·
 • Χρησιμοποιούν μειωτικούς όρους ή/και υποκινούν μίσος·
 • Είναι υβριστικές, δυσφημιστικές ή παρενοχλούν, απειλούν ή προκαλούν αναστάτωση ή ενόχληση με άλλο τρόπο στους υπαλλήλους της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας.

8.4 Καταγράφουμε ή διατηρούμε αντίγραφα όλων των μηνυμάτων που ανταλλάσσετε με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας.

9. Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών

9.1 Η επικοινωνία με τον Παίκτη και η εν γένει ενημέρωση του τελευταίου πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού και, εφόσον αυτή έχει αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη.

9.2 Η ενημέρωση/ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.

9.3 Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.

9.4 Προκειμένου η WM να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης.

9.5 Η WM παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, ανακαλώντας την συγκατάθεσή του. Η διακοπή αποστολής υλικού εμπορικής επικοινωνίας προβλέπεται στους όρους της Σύμβασης και ανακοινώνεται από την WM και στους Συνεργάτες (affiliates) με τους οποίους συνεργάζεται.

9.6 Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία του Κατόχου προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

9.7 Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο του Κατόχου και της Ε.Ε.Ε.Π.

10. Καταγγελίες

10.1 Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές χρησιμοποιώντας το πρότυπο στον Ιστότοπο, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@winmasters.gr της Εξυπηρέτησης Πελατών, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

10.2 Η καταγγελία περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας και ειδικότερα:

 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 • Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής
 • Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.

Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείστε και να περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που διαθέτετε και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας.

10.3 Η WM εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνει σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

10.4 Εφόσον η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησής μας, να αιτηθείτε την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π., έχοντας πάντα υποχρέωση να κοινοποιήσετε σε εμάς το αίτημα της επανεξέτασης αυτής σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. Εμείς, στην περίπτωση αυτή, οφείλουμε να διαβιβάσουμε, αμελλητί, την απάντησή μας και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

10.5 Η WM έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

10.6 Η WM δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.

10.7 Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη πελατειακή εμπειρία στον τομέα μας, γι’ αυτό και ελπίζουμε ότι δεν θα έχετε παράπονα η καταγγελίες. Ωστόσο, εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε σε πρώτη φάση με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@winmasters.gr ή καλώντας τον αριθμό παραπόνων χωρίς χρέωση 800 8481347. Εάν το παράπονό σας δεν επιλυθεί από την ομάδα υποστήριξης, μπορείτε να προωθήσετε το παράπονό σας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά μια Φόρμα Καταγγελίας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ και έπειτα να τη στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση disputes@winmasters.gr μαζί με τυχόν συνοδευτικά έγγραφα, αν υπάρχουν. Οφείλουμε να δώσουμε μια τελική απάντηση εντός δέκα (10) ημερών από τη στιγμή που επικοινωνήσατε μαζί μας.

10.8 Τυχόν αξιώσεις που μπορεί να έχετε σε σχέση με κάποια συναλλαγή πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από τη συναλλαγή, την πληρωμή ή/και τον διακανονισμό, διαφορετικά οι αξιώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μετά τη λήψη μιας αξίωσης, θα εξετάζουμε τις αμφίβολες ή αμφισβητούμενες συναλλαγές και θα σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα. Η απόφασή μας επί τέτοιων ζητημάτων είναι οριστική.

11. Πνευματική Ιδιοκτησία

11.1 Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες καθώς επίσης και εικόνες, γραφικά, κείμενα, ιδέες ή μεθοδολογίες (συνοπτικά τα “Πνευματικά Περιουσιακά Στοιχεία”) που βρίσκονται στον Ιστότοπο, την Εφαρμογή του Πελάτη και των υλικών που περιέχονται εκεί είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της WM ή/και/ή των προμηθευτών ή των εταίρων της WM. Ο Παίκτης δεν δικαιούται να εκμεταλλευθεί ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Πνευματικό Περιουσιακό Στοιχείο για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από ό,τι επιτρέπεται από το νόμο.

11.2 Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων της WM μπορεί να έχει αποτέλεσμα την ποινική σου δίωξη.

11.3 Σύνδεσμοι στον Ιστότοπο και προς οποιαδήποτε από τις υποσελίδες της απαγορεύεται να εμπεριέχονται σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της WM.

11.4 Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ιστοτόπου της WM ενδέχεται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη.

12. Επίλυση διαφορών

12.1 Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

12.2 Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουμε σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή μας για φιλική διευθέτηση.

12.3 Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα μέρη της Σύμβασης απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.

12.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της Σύμβασης.

12.5 Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

12.6 Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

13. Αποδεικτική ισχύς

13.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

13.2 Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

13.3 Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής Μεταφοράς Χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της εντολής και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

13.4 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τον Ιστότοπο και οι Όροι αυτής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απάτης, υπερισχύουν κάθε προηγούμενης επικοινωνίας και πρότασης, είτε ηλεκτρονικής, προφορικής ή έγγραφης μεταξύ μας.

13.5 Η έντυπη έκδοση της παρούσας και κάθε ειδοποίηση που αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή θα θεωρείται παραδεκτή στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

14. Εκχώρηση

O Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

15. Διάρκεια Ισχύος – Καταγγελία της Σύμβασης

15.1 Η Σύμβαση διαρκεί όσο χρονικό διάστημα η WM παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της υπό την Άδεια και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους Όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

15.2 Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί και χωρίς προειδοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιαδήποτε στιγμή.

15.3 Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πρότυπο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο του Κατόχου (μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο κάνοντας κλικ εδώ) και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά στο support@winmasters.gr, είτε με το κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από την WM, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

15.4 Η καταγγελία αποστέλλεται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης, το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

15.5 Οι Όροι της Σύμβασης που διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, είναι οι εξής:

α. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας

β. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

γ. Οι Όροι περί προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

16. Λοιποί Όροι

16.1 Οι Όροι της Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές της WM, αποτελούν την πλήρη συμφωνία του Κατόχου με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.

16.2 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.

16.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.

16.4 Η WM δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει Όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.

16.5 Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

16.6 Οι παρόντες Όροι δημοσιεύονται σε διάφορες γλώσσες. Μόνο η έκδοση στην ελληνική γλώσσα αποτελεί νομική βάση για τη μεταξύ μας σχέση, αλλά όλες οι εκδόσεις αποτυπώνουν τις ίδιες αρχές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης στην ελληνική γλώσσα και μιας μετάφρασης, υπερισχύει η έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

17. Παράρτημα

Συγκεκριμένοι Κανόνες Παιγνίων :

Οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίων.

Διαβάστε τον Οδηγό Παιγνίου (Κανόνες και τους Όρους Χρήσης) για το Αθλητικό Στοίχημα εδώ.

Διαβάστε τον Οδηγό Παιγνίου (Κανόνες και τους Όρους Χρήσης) για τα Παίγνια καζίνο και το Live καζίνο εδώ.

1.0.498